„Kárný žalobce ho viní z toho, že nedodržoval ustanovení zákona o advokacii a pravidla profesionální etiky, která mu ukládají povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,” uvedla Chaloupková na webu komory.

Zavadil buď může být kárného obvinění zbaven, nebo napomenut, pokutován či vyškrtnut ze seznamu advokátů. Proti verdiktu se lze odvolat.

V inzerátu „Nevolte Karla Schwarzenberga”, který vyšel v první den druhého kola voleb,  byly zmíněny tzv. Benešovy dekrety a tvrzení, že Schwarzenberg je považuje za neplatné a prezident Edvard Beneš že by měl být pohnán před haagský soud pro lidská práva.