České právo je touto dvojkolejností výjimečné. Například kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo upravují zároveň dva různé zákony – obchodní a občanský. A každý jinak. Pokud nastanou problémy a člověk se začne plnění smlouvy dovolávat, může například s překvapením zjistit, že její platnost je už promlčena.

„Například u smlouvy o dílo se úprava v občanském a obchodním zákoníku dost liší,“ uvádí člen rekodifikační komise k občanskému zákoníku a dlouholetý soudce Vrchního soudu v Praze Miloš Tomsa.

„Třeba stavební podniky do smlouvy často zakotví, že se dokument bude řídit obchodním zákoníkem, což je pro ně jednodušší. Velké problémy pak působí rozdíl promlčecí doby, která je v občanském zákoníku tříletá, v obchodním čtyřletá,“ říká odborník.

Týká se to i koupě a prodeje auta

A dodává: „Když si někdo neuvědomí, a to se bohužel stává, kterou úpravou se vztah řídí, pak neví, kdy se jeho právo promlčuje a kdy je nutné ho uplatnit.“ Nový občanský zákoník počítá u smlouvy o dílo s dvouletou lhůtou na uplatnění případných vad.

Ani při nákupu a prodeji běžných věcí, jako je třeba automobil, není lhostejné, jaký typ smlouvy obě strany uzavřely. Koupí-li někdo soukromě od jiného občana kradený automobil, podle občanského zákoníku se vůbec nestane jeho majitelem.

„Vlastnictví na základě takového prodeje nepřejde na kupce, ale zůstane původnímu majiteli, kterému bylo ukradeno,“ vysvětluje Tomsa.

Jiná situace nastane, když si věci mezi sebou prodávají podnikatelé. „Obchodník, který v dobré víře nakupuje od jiného obchodníka, a to i věc, která prodávajícímu nepatřila, například v bazaru, získá podle obchodního zákona i vlastnictví,“ dodává právník.

Obchodní zákon zeštíhlí

Nový občanský zákoník a obchodní zákon mají duplicitu smluv odstranit. Jednotlivé typy smluv rozdělené do sedmnácti dílů upravuje pouze návrh občanského zákoníku, z obchodního kodexu naopak jejich úprava zmizí.

„Proč by měla kupní smlouva mít dva režimy podle toho, kdo jsou smluvní strany? Nezáleží přece na tom, zda si stroje či nábytek mezi sebou prodávají dva podnikatelé, nebo dva soukromníci,“ říká hlavní autor nové předlohy občanského zákoníku Karel Eliáš.

Budou-li předlohy přijaty, obchodní zákoník bude nadále upravovat fungování obchodních společností a družstev, naopak smluvní právo se stane součástí občanského zákoníku, kde je mu věnována nejdelší pasáž z celého kodexu, celkem 841 paragrafů.

„Obchodní zákoník byl přijat krátce po listopadu 1989, kdy bylo třeba zákony rychle upravit pro rozvoj podnikání. Přitom se očekávalo brzké schválení nového občanského kodexu, který by velkou část obchodního práva převzal,“ podotýká Eliáš.

Proti prvním optimistickým odhadům, že by občanský zákoník mohl být přijat už v roce 1993, se ale jeho příprava zdržela patnáct let a v platnost vstoupí patrně až za další čtyři roky. Tím se prodloužila i platnost „provizorního“ obchodního zákona.

Příklady smluv upravených v novém občanském zákoníku
Darovací smlouva
Dárce získá výslovně možnost vyvázat se z povinnosti dát dar v případě, kdy po uzavření smlouvy nastaly nepředvídatelné komplikace, které výrazně zhoršily jeho životní podmínky. Pokud se například bohatý podnikatel rozhodne věnovat milióny korun dětskému domovu, po podpisu smlouvy ale vážně onemocní a jeho firma zkrachuje, nebude muset slíbený dar odevzdat.
Kupní smlouva
Návrh počítá s posílením právního postavení kupujícího, pokud koupil vadné zboží. Dosud se domohl zpravidla opravy, pokud výrobek opravit šel. Nově bude vadnost zboží považována za porušení kupní smlouvy a ta se stane neplatnou.
Výprosa
Jde o výpůjčku, při níž není dohodnuta doba, po kterou může výprosník bezplatně používat půjčenou věc. Její vlastník může její vrácení žádat kdykoli podle libosti.
Změna vlastníka věci, která je v nájmu
Prodej bytu nebude na rozdíl od dosavadní praxe důvodem pro výpověď nájemníkovi. Vypovědět nájemní smlouvu bude majitel moci pouze v případě, že se na tom obě strany dohodnou.
Výpověď z nájmu bez výpovědní doby
Návrh počítá i s možností okamžité výpovědi pro případ, že jedna smluvní strana závažným způsobem porušuje své povinnosti a způsobí tak druhé straně značnou újmu. Nájemník například pronajatý byt demoluje nebo v něm načerno ubytovává zahraniční dělníky. Předpokládá se, že podrobný seznam „závažných způsobů“ porušení smlouvy vyplyne z judikatury.
Výpověď z nájmu bytu bez udání důvodu
Pronajímatel získá možnost vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta je však v takovém případě dvouletá, aby měl nájemník dostatek času sehnat si nové bydlení. V případě nesouhlasu může nájemník požádat o přezkum výpovědi soudem.
Pacht
Jde o druh pronájmu zpravidla zemědělské půdy, ale třeba i provozovny nebo podniku. Na rozdíl od nájmu se předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby vynášela výnos. Zvláštní úprava pachtu má vycházet vstříc podnikatelům v zemědělství.
Pracovní smlouva
Zařazení pracovní smlouvy do textu občanského zákoníku má podle předkladatelů vyjadřovat, že i pracovněprávní vztah je ze své povahy soukromým krokem každého občana. S konkrétní úpravou pracovního poměru bude občanský zákoník odkazovat na stále platný zákoník práce.
Náhrada ztráty radosti z dovolené
Těšili jste se na dovolenou, ale cestovní kancelář den před odjezdem zkrachovala? Zákazníci budou moci žádat od pořadatelů zájezdů náhradu za zkaženou dovolenou v případě, že zájezd bude nikoli vinou zákazníka zmařen nebo podstatně zkrácen.
Stavba jako předmět díla
Zákazník získá možnost ještě pět let po převzetí stavby uplatňovat námitky proti skrytým vadám na odvedených stavebních pracích.
Léčebný výkon
Nejen v nemocnici či sanatoriu, ale i u lidového léčitele si lze sjednat smlouvou zdravotní péči. Smlouvu o léčebném úkonu lze uzavřít i ve prospěch třetí osoby, například nemocného příbuzného, který není schopen ujednání sám podepsat.