Při žádné cestě se člověk neobejde bez většího či menšího množství dokumentů a předmětů osobní potřeby. Následující odstavce jsou vodítkem, na co při jaké cestě nezapomenout a jak na své věci dbát.

Doklady

Nějaký doklad potřebujete při každé cestě – v České republice a v zemích EU stačí platný strojově čitelný občanský průkaz, pro ostatní země potřebujete minimálně platný pas (často s platností delší než doba pobytu v cizí zemi), do řady zemí vízum a do exotických zemí, kam je povinné očkování, i očkovací průkaz. Blíže se o dokladech dozvíte v tomto článku.

Podrobné údaje za každé teritorium pak najdete na webových stránkách ministerstva zahraničí www.mzv.cz .

Při cestách do ciziny se doporučuje mít s sebou odděleně od dokladů kopii stránky pasu, resp. OP  s fotografií pro případ ztráty či odcizení dokladu. Zastupitelský úřad vám pak snáze vydá náhradní doklad.

FOTO: archiv ACK ČR

Kdo ručí za zavazadla při cestě autobusem

Za zavazadla převzatá k dopravě ručí dopravce. To se týká ale jen zavazadel, která dopravce převezme a uzavře do svého přepravního prostoru – a jen po dobu, kdy ta zavazadla v prostoru jsou. Před naložením a po vyložení už se musíte starat sami. Dopravce neručí za tašku či kabelku, kterou necháte v autobuse na sedadle, když si odskočíte na hygienickou přestávku, ani když na parkovišti všichni vyběhnou vyfotografovat pohled do kraje a řidič zůstává v autobuse. Reklamace při ztrátě zavazadel, která dopravce převzal, je samozřejmě třeba učinit ihned.

Ručení za zavazadla v letecké dopravě

V mezinárodní a vnitrostátní letecké dopravě je odpovědnost za poškození, zničení, ztrátu nebo zpoždění zavazadla omezena maximální částkou 1131 SDR (přibližně 1250 EUR) a vyplývá z Montrealské úmluvy. Nároky na kompenzaci se ale nevztahují na ztrátu platebních prostředků, cenností, fotoaparátů a elektronických přístrojů, uměleckých předmětů apod. Tyto předměty má cestující mít v kabinovém zavazadle, nad kterým má sám kontrolu.

Vzhledem k ne vždy šetrnému zacházení se zavazadly se doporučuje označit zavazadlo jménem a adresou nejen vně, ale i uvnitř (kdyby se ta vnější jmenovka utrhla, abyste při eventuální ztrátě nemuseli identifikovat na dálku kufr podle barvy pyžama). Rovněž se doporučuje opatřit zavazadlo ochrannou fólií, což se dá pohodlně zajistit na většině letišť – nebo levněji koupit fólii v hobby marketu a zabalit si kufr sami. Rovněž se doporučuje mít pár věcí pro první den v kabinovém zavazadle, abyste v případě zpoždění nebo ztráty zavazadla nemuseli kupovat úplně všechno.

Letecká společnost sice ztrátu hradí a nutné nákupy kompenzuje, ale pohled na nutnou útratu může být rozdílný a nemusí tak docela odpovídat možnostem nákupu v prvním místě vašeho pobytu. Do kabinového zavazadla ovšem musíte kosmetické přípravky dávat v souladu s bezpečnostními pokyny (tekutiny, gely a pasty musí být v malém balení do maximálního objemu 100 mililitrů a všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu).

FOTO: archiv ACK ČR

Poškození nebo ztrátu zavazadla je třeba hlásit ihned na letišti, kde obdržíte písemné potvrzení spolu s referenčním číslem vaší reklamace (Property Iregularity Report - PIR).

„Ztracené“ zavazadlo nemusí být ztracené definitivně, mohlo omylem putovat jiným letem. Když se zavazadlo najde – tedy při zpoždění zavazadla - letecká společnost vás uvědomí a zavazadlo vám dodá na místo (pobytu nebo domů – podle okolností). Abyste se domohli náhrady škody spojené se zpožděním, budete potřebovat kromě PIR ještě stvrzenky za příp. nákup věcí prvotní potřeby (pro osobní hygienu, nutné oblečení apod.). Náhradu musíte uplatnit písemně do 21 dnů od předání zavazadla.

Když je zavazadlo poškozené, opět vyplníte na letišti PIR; pokud jste poškození zjistili až dodatečně, reklamujete písemně nejdéle do 7 dnů s tím, že je třeba dokázat příčinnou souvislost mezi ohlášenou škodou a příslušnou přepravou a poškození dokumentovat fotografií. Zároveň budete potřebovat letenku a palubní vstupenku se zavazadlovým lístkem, stvrzenky za nákup vašeho zavazadla a případně poškozeného obsahu.

Když se zavazadlo nenašlo ani do 21 dnů od příletu, pokládá se za ztracené. Reklamaci je možné uplatnit písemně sepsáním žádosti, a to nejdříve 21 dnů po nahlášení zpoždění zavazadla a nejdéle dva roky po tomto termínu. K reklamaci přiložte: Zprávu o zpoždění zavazadla vystavenou na letišti (Property Iregularity Report - PIR), stvrzenky za nákup Vašeho zavazadla a jeho obsahu,  vaši adresu, telefonní číslo a údaje o bankovním spojení.

FOTO: archiv ACK ČR

Za co ručí  ubytovatel

Ubytovatel ručí v zásadě za vnesené věci umístěné podle ubytovacího řádu nebo zvyklostí. V obou případech platí, že za cenné věci, peníze, šperky, doklady atp. ubytovatel ručí, jen pokud je převzal do úschovy v trezoru nebo jsou umístěny v trezoru v pokoji hosta. A ve všech případech krádeže to ručení platí, jen pokud pachatel prokazatelně překonal překážky. Pokud došlo ke ztrátě z nezamčeného pokoje, pokud zloděj vnikl otevřenými balkónovými dveřmi apod., máte smůlu: nic vám nedá ani ubytovatel ani pojišťovna. Krádež je třeba hlásit ihned a schovat si protokol od policie. Budete ho potřebovat, ledaže by vám ubytovatel poskytl odškodnění spontánně, což nebývá zvykem. Protože v zemích se zvýšenou kriminalitou bývá domoci se odškodnění nejobtížnější, doporučujeme nechat rodinné šperky před cestou doma; krásně vás ozdobí i jablonecká bižuterie a je snáze nahraditelná.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel vám uspoří stresy s vymáháním náhrad od poskytovatelů služeb a kryje i některé další případy poškození, jako je poškození či zničení živelnou událostí, vodou z vodovodu, odcizení v případě, že se z důvodu dopravní nehody, úrazu či nemoci nemůžete o své věci starat atp. Pojištění zavazadel může krýt i náklady spojené s opatřením náhradního dokladu v cizině v případě jeho ztráty nebo náklady spojené se zpožděním zavazadel při letu (což znamená, že si uspoříte vymáhání po letecké společnosti, nikoliv, že  dostanete úhradu od obou institucí). Pojištění zavazadel je obvyklou součástí cestovního pojištění.