Obecně lze doporučit, aby smlouvu o pojištění domácnosti uzavřel nájemník. V tomto případě budou pojištěny jak věci, které patří nájemníkovi, tak zařízení vlastníka nemovitosti, které nájemce oprávněně užívá. V nájemní smlouvě proto doporučujeme uvést vybavení domácnosti, které vlastník-majitel předává do užívání nájemci.

Uzavře-li pojištění domácnosti majitel nemovitosti, pojištění se vztahuje jen na věci v jeho vlastnictví. U pojištění domácnosti není důležité, zda má pojistník v domácnosti trvalé bydliště nebo zda je jejím majitelem. U většiny pojišťoven je třeba podepsat prohlášení, že domácnost obýváte většinu dní v roce (např. 70 %). V případě, že je to méně, pojišťovny buď domácnost odmítnou pojistit, nebo si účtují vyšší sazbu pojistného.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Druhou věcí, na kterou by měly obě strany myslet, je pojištění odpovědnosti za škodu. V případě, že vytopíte sousedy, požár ve vašem (resp. pronajatém) bytě poškodí majetek v okolních bytech nebo v jakékoliv jiné situaci, kdy nedopatřením dojde ke zničení nebo poškození majetku třetí osoby, nebudete muset vzniklé škody hradit z vlastních peněz. Nájemník tím zajišťuje i riziko poškození vybavení bytu, které je v majetku nájemce.

Pojištění odpovědnosti z běžného občanského života není příliš nákladné (pohybuje se řádově ve stokorunách ročně, např. 500 Kč) a jeho uzavření lze na rozdíl od pojištění domácnosti doporučit jak nájemci, tak pronajímateli. A to i přes to, že pojistné plnění bude proplaceno také jen jednomu z nich, stejně jako při pojištění domácnosti. Je-li byt obydlen nájemcem, je za vzniklé škody odpovědný on a tím pádem také jemu bude vyplaceno pojistné plnění.

Pro pronajímatele má toto pojištění význam v okamžiku, kdy se nájemce z bytu vystěhuje a byt zůstane na nějakou dobu prázdný. Pak je veškerá zodpovědnost na majiteli bytu. Takováto situace může někdy nastat i poměrně nečekaně, proto je lepší být na tyto případy připraven a neriskovat. Zákony schválnosti fungují a rychlovarná konvice se může vznítit třeba hned druhý den po vystěhování nájemníků.

Můj čtyřletý syn má založena dvě stavební spoření od svého narození. Obě jsou uzavřena na cílovou částku 200 000 Kč. Spořím 500 Kč měsíčně na každé a myslím, že vyšší částka by vzhledem k mým příjmům nepřicházela v úvahu ani v budoucnu. Jaké je nejlepší zhodnocení těchto úspor, když chci ve spoření pokračovat až do doby plnoletosti dítěte?

Mnoho rodičů již od narození svého potomka myslí na to, aby mu ulehčili vstup do dospělosti jistým finančním obnosem, popř. mu zajistili lepší vzdělání, než je obvyklé. Vy jste na začátku zvolili dvakrát stavební spoření. Kdybyste pokračovali v tomto spoření až do plnoletosti syna, měli byste v jeho závěru přibližně naspořeno dvakrát 153 000 Kč, tj. 306 000 Kč.

Předpokládáme-li, že budete stále spořit 1000 Kč až do věku dospělosti Vašeho syna, tj. ještě dalších 14 let, nabízejí se i jiné, efektivnější varianty.

  • Navrhuji, abyste jednu ze smluv po šesti letech, kdy končí vázací doba pro připsání stání podpory, zrušili a spořili jen na jednu smlouvu. Státní podpora v tom případě zůstane ve stejné výši, jako byste spořili danou částku na dvě smlouvy, avšak ušetříte na poplatcích za vedení účtu, které činí cca 300 Kč za rok.
  • Za šest let spoření ve výši 500 Kč měsíčně budete mít na stavebním spoření cca 42 000 Kč. Tuto částku můžete převést na druhou ze smluv, kterou si ponecháte (Budete muset vydat peníze za navýšení cílové částky na 320 000 Kč, což vyjde na 1200 Kč), nebo můžete využít možnost vyššího zhodnocení v některém z podílových fondů. Doba 12 let, která bude ještě zbývat do plnoletosti vašeho syna, poskytuje dostatečný potenciál k vyššímu zhodnocení, než je u stavebního spoření. Zde totiž efektivní zhodnocení po osmém roce spoření výrazně klesá, a to i přes připisovanou státní podporu. Záleží samozřejmě na vašem investičním profilu, tedy na tom, jakou výši rizika jste ochotni podstoupit při spoření vašemu synovi. Obecně platí, že i při konzervativním investování, tzn. s nižším rizikem a nižším potenciálním výnosem dosáhnete v období 12 let vyššího zhodnocení než u stavebního spoření.
  • V případě, že váš investiční profil je velmi konzervativní, navrhuji převést celou částku 42 000 Kč na zachované stavební spoření popř. na spořicí účet a spořit celých 1000 Kč formou stavebního spoření. Tím ovšem ztratíte možnost vyšších výnosů, než které nabízí stavební spoření. V 18 letech bude mít váš syn k dispozici cca 315 000 Kč. Proto bude nutné v průběhu spoření zvýšit cílovou částku, aby nedošlo k jejímu přespoření (navrhuji alespoň 320 000Kč, aby zůstala určitá rezerva mezi naspořenou a cílovou částkou). Nevýhodou tohoto řešení je také omezená dispozice se smlouvou (a tím pádem s uspořenou částkou); kdybyste chtěli peníze vybrat před plnoletostí dítěte, protože některé stavební spořitelny požadují při takovém výběru souhlas obou zákonných zástupců popř. i opatrovnického soudu.
  • Chcete-li zkombinovat jistotu a možnost vyšších zisků, doporučuji částku 42 000 Kč převést do zajištěného podílového fondu (zde získáte možnost vyšších výnosů než u stavebního spoření s garancí, že vaše investice neklesne) a pokračovat ve spoření 500 Kč na zachované stavební spoření a 500 Kč investovat formou pravidelného investování do smíšených podílových fondů (kombinace investic do akcií a dluhopisů ve vyváženém poměru) popř. do fondů životního cyklu (kde se snižuje riziko tím, že čím více se blíží termín, kdy chcete peníze vybrat, tím více investujete do méně rizikových aktiv). V tomto případě může dostat váš syn k osmnáctinám při předpokládaném zhodnocení investic ve výši 5 % cca 336 000 Kč.

Chcete-li dosáhnout vyšších zisků a nevadí vám podstoupit jisté riziko toho, že může dojít i ke ztrátě, navrhuji, abyste po šesti letech zrušili obě dosavadní stavební spoření a dále spořili vašemu synovi formou pravidelného investování s tím, že částky vybrané z ukončených spoření se investují do zajištěných fondů popř. se také postupně zainvestují do vybraných programů pro pravidelné spoření. O těchto programech, stejně jako o pravidelném spoření v předchozím odstavci se vždy poraďte s vaším finančním konzultantem.

 

Mám smlouvu o stavební spoření u ČMSS z roku 2000. Už před třemi lety jsem se přiblížil k cílové částce, proto jsem přestal spořit, aby nedošlo k jejímu překročení. Ovšem ČMSS mi poslala výpověď smlouvy z důvodu překročení cílové částky - byť jen úrokem či státní podporou. Od té doby si s ČMSS dopisuji a oni mi nedokážou sdělit, podle jakého ustanovení v zákoně či obchodních podmínek mi vypověděli smlouvu. Ale ani neuznají neplatnost takové výpovědi. Důsledkem je, že už mi dva roky nepřipisují úrok. Prosím, poraďte mi, jaké mám možnosti kromě soudního sporu. Jelikož výše ušlého úroku je cca 15 000 Kč, tak by náklady soudního řízení byly vyšší než žalovaná částka.

Stavební spoření je hojně využívaným způsobem relativně jistého a vysokého zhodnocení úspor. Nabízí kromě úročení vkladů také státní podporu, a to z něj dělá poměrně výhodný finanční produkt. Při založení spoření je třeba dbát na několik aspektů, které mají vliv na jeho výhodnost.

V první řadě si stanovte důvod, proč pro uložení vašich úspor volíte zrovna stavební spoření. Zda uvažujete pouze o výhodné formě spoření či uvažujete i o financování vašich bytových potřeb z úvěru od stavební spořitelny.

Z vašeho dotazu usuzuji, že jste chtěl pouze výhodně spořit. Uvažte proto, jakou částku a za jak dlouhou dobu chcete mít naspořenu.

  • Obecně platí, že spořit formou stavebního spoření je vhodné maximálně po dobu 8 – 9 let dle současných podmínek pro připsání státní podpory a 12 – 13 let dle podmínek pro připsání státní podpory podle podmínek, které platily do konce roku 2003.
  • Dále platí, že spořit formou stavebního spoření je vhodné jen ve výši, do které je připisována státní podpora. Máte-li určeny tyto parametry, víte, kolik naspoříte, a dle toho zvolte cílovou částku, na kterou se smlouva uzavírá.
  • Platí, že na vašem účtu nesmí být naspořeno, včetně připsaných úroků a připsané státní podpory více, než je zvolená cílová částka. Pokud se tak stane, stavební spořitelna si vyhrazuje právo zasáhnout jednostranně do smlouvy.

Takový jednostranný zásah do smlouvy od stavební spořitelny je většinou navýšení cílové částky tak, aby splňovala podmínky jejího nepřespoření. ČMSS, u které máte smlouvu, si ve svých obchodních podmínkách vyhrazuje i právo takovou smlouvu vypovědět (viz čl. IV bod 7 obchodních podmínek) a ve vašem případě toto právo využila (není těžké dovodit důvod; máte totiž smlouvu, kde spořitelna úročí vklady 3 % a navíc jako prémii přidává 1,5 %, což je v dnešní době pro spořitelnu velká zátěž a ráda se takové smlouvy zbaví).

Obávám se, že ani v případném soudním sporu, byste se svým požadavkem na neplatnost výpovědi neuspěl. Dokonce dané ustanovení říká, že zůstatek na účtu přesahující cílovou částku se neúročí. Mohu vám poradit, abyste si nechal naspořenou sumu co nejdříve vyplatit a své peníze nechal lépe zhodnocovat jinde. O tom, kam uložit naspořenou částku, popř. jakou formu spoření dále zvolit, se poraďte s nezávislým finančním konzultantem, který vám po důkladné analýze připraví vhodné řešení.

 Na článku spolupracovali Petr Nechutný a Mgr. Michal Kurcik, který odpovídal na dotazy. Oba autoři pracují ve společnosti Broker Consulting.

 

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.