Odpověď na otázku, jaký způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější, není jednoduchá, rozhoduje mnoho faktorů. Záleží na tom, jestli v domě bydlíte trvale, nebo ho využíváte jen k rekreaci, a také na možnostech pozemku.

V úvahu berte i své nároky na obsluhu zařízení, také je-li v blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu vypouštět. Proto je více než rozumné pozvat si přímo na místo odborníka a poradit se s ním.

Zabudovaná domovní čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K.

Zabudovaná domovní čistička odpadních vod AS-Variocomp 5K.

FOTO: Asio (2x)

Jímku schvaluje stavební úřad

Zdánlivě nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu.

Ke stavbě jímky, která bude vyvážena do čistírny odpadních vod, potřebujete povolení stavebního úřadu. Nemusíte ovšem žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Když si uvědomíte, že každý z nás denně vyprodukuje 100 litrů odpadních vod a za vyvezení jímky zaplatíte přibližně 1000 Kč (ceny se různí), je zřejmé, že jde o řešení vhodné spíše pro rekreační objekty než pro ty celoročně obývané.

Náklady na pořízení žumpy se většinou podle objemu pohybují v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč. Při výběru mějte na paměti, že čím větší obsah, tím méně často bude nutné nechat žumpu vyvážet.

Inovovaná domovní čistička odpadních vod AS-VARIOcomp 5K je ideální pro rodinné domy nebo velikostně odpovídající (3-7 osob) obývané rekreační objekty a chaty. Cena 29 500 Kč bez DPH.

Inovovaná domovní čistička odpadních vod AS-Variocomp 5K je ideální pro rodinné domy nebo velikostně odpovídající (3-7 osob) obývané rekreační objekty a chaty. Cena 29 500 Kč bez DPH.

Na septik potřebujete dvě povolení

Odpadní vody se likvidují také v septiku. Ten na rozdíl od jímky odpadní vodu jen neshromažďuje, ale zároveň i předčišťuje. Odpadní vody se v něm postupně zbavují kalu, nejčastěji ve třech komorách. Takto vyčištěnou vodu, na rozdíl od let minulých, nelze vypouštět do půdy bez přefiltrování. Odpadní filtr se zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka.

U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou. Filtrem je obvykle celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším pískem se štěrkem. Horní vrstvu tvoří vypraný písek, který je nutné za provozu občas vyměnit. Je opatřen větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělený.

Malá domovní čistírna odpadních vod BIO Cleaner® likviduje odpadní vody a nahrazuje překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové.

Malá domovní čistírna odpadních vod BIO Cleaner® likviduje odpadní vody a nahrazuje překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové.

FOTO: Envi-pur

Náklady spojené s pořízením septiku jsou stejné jako u jímky, cena zemního filtru vychází z jeho objemu, přičemž jeden kubík přijde přibližně na 5000 Kč. V případě dobře usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci elektrické energie.

Kal, který zůstává v septiku, se vyváží jednou za rok. Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení. K vypouštění vod pak souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Domovní čistírna odpadních vod

Nejdokonalejším způsobem likvidace odpadních vod z obytných objektů jsou domovní čistírny odpadních vod. Pracují na stejném principu jako klasické čistírny. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým způsobem. Organickou hmotu rozkládá směs mikroorganismů, které potřebují ke svému životu kyslík ze vzduchu.

Celý proces čištění probíhá zpravidla ve třech fázích. V první části se provádí hrubé předčištění. Pak následuje tzv. aerobní stupeň - vlastní biologické čištění s následným oddělením kalu od vyčištěné vody. Posledním stupněm čisticího procesu je přenos kalu a vyčištěné vody do prostor určených pro jejich skladování a jejich následné další zpracování.

Domovní čistírny jsou buď kontinuální (s nepřerušovaným průtokem), u nichž se splašky čistí průběžně, anebo diskontinuální (s přerušovaným průtokem), u kterých se odpadní vody čistí v aktivační nádrži při jejím plnění, po vyčištění se provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá.

Pro správný výběr je důležité, zda jde o čistírnu k trvale obydlenému domu, nebo k chatě či chalupě. Zřízení čistírny odpadních vod patří do kategorie vodní dílo, takže povolení k pořízení uděluje příslušný odbor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů. K tomu patří i řešení problému, kam s vyčištěnou vodou.

Nerezová domovní čistírna odpadních vod Stainless Cleaner SC 4 (pro 2-6 ekvivalentních obyvatel), cena 59 400 Kč bez DPH (cena uvedena včetně montáže a včetně víka).

Nerezová domovní čistírna odpadních vod Stainless Cleaner SC 4 (pro 2-6 ekvivalentních obyvatel), cena 59 400 Kč bez DPH (cena uvedena včetně montáže a včetně víka).

Je-li poblíž čistírny potok, řeka nebo rybník, vyčištěné odpadní vody se do nich vypustí. Pokud se budou svádět předčištěné odpadní vody drenážním potrubím do podzemních vod, bude nutné doplnit projekt o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod.

Zpravidla se požaduje vyšší stupeň čištění než při vypouštění do povrchových vod a domovní čistírnu je nutné doplnit na odtoku ještě pískovým filtrem.

Nedostali jste souhlas?

V případě zamítnutí žádosti zvolte kombinaci čistírny odpadních vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu. Tato varianta počítá s dalším využitím odpadní vody k zalévání zahrady. Důležitý je ale stupeň vyčištění. Některé čistírny umějí vodu vyčistit tak, že ji lze používat jako užitkovou i v domácnosti.

K rodinnému domu si dnes pořídíte kvalitní čistírnu odpadních vod již od 50 000 Kč, k nimž ještě přičtěte cenu za osazení a provozní náklady.