Při posuzování celkové škody způsobené dopravní nehodou je třeba počítat i s náklady na odtah poškozeného vozidla z místa nehody, je-li vozidlo poškozeno takovým způsobem, že nemůže z místa nehody odjet. Tyto náklady tvoří součást celkové škody způsobené nehodou a poškozený má nárok na jejich náhradu, pokud byly účelně vynaložené, tedy pokud vozidlo skutečně nemohlo z místa nehody odjet a výše nákladů je přiměřená.

Náklady odtahu pojišťovny v řadě případů krátí a předmětem sporů s pojišťovnami je pak opakovaně zejména to, zda byla cena odtahu přiměřená a zda byla přiměřená vzdálenost odtahu poškozeného vozidla do servisu nebo na parkoviště či vrakoviště.

V daném sporu nezaplatila pojišťovna poškozenému v plném rozsahu náklady, které vynaložil na odtah svého poškozeného vozidla z místa nehody s tím, že dle názoru pojišťovny měly být poškozenému účtovány náklady odtahu podle cen stanovených ÚAMK, tedy Ústředním automotoklubem ČR. Pojišťovna z tohoto důvodu nezaplatila poškozenému celou škodu, bez ohledu na to, že ÚAMK není subjektem, který by snad nějakým způsobem závazně určoval, nebo byl oprávněn určovat ceny odtahu poškozených vozidel z místa nehody.

Poškozený se v tomto případě s nedostatečným vysvětlením pojišťovny nespokojil a poradil se s právníkem o tom, zda skutečně má či nemá nárok na zaplacení celých nákladů odtahu, které uhradil. V rámci posouzení případu mu bylo vysvětleno, že pojišťovna, ani ÚAMK nejsou v žádném případě subjekty, které by mohly jakýmkoliv způsobem určovat ceny odtahů a že poškozený má nárok na zaplacení celých nákladů odtahu, protože se jednalo o náklady přiměřené v daném místě a čase.

Pojišťovna se snažila snížit náhradu škody tím, že poškozenému uvedla ke krácení platby důvod, který vůbec neodpovídal skutečnosti. Po konzultaci s právníkem poškozený podal proti pojišťovně žalobu. Soud vyhověl žalobě tak, že vydal ve věci platební rozkaz, ve kterém uložil pojišťovně zaplatit požadovanou částku s úroky a zároveň náklady soudu.

Pojišťovna se rozhodla celou požadovanou částku zaplatit včetně nákladů soudu, protože si byla vědoma skutečnosti, že její názor před soudem nemůže nikdy obstát. Poškozenému tedy byly nakonec zaplaceny celé náklady odtahu, ale teprve až po konzultaci případu s právníkem a následném podání žaloby proti pojišťovně.

Pojišťovny v řadě případů skutečně krátí náhradu škody poškozeným o poměrné nízké částky v řádech tisíců či stovek korun bez uvedení jakéhokoliv důvodu, nebo se zcela nedostatečným a nesmyslným odůvodněním, přičemž plně spoléhají na to, že se poškození už nebudou případem dále zabývat. Často je v případech nákladů odtahu poškozenému sděleno, že cena odtahu je příliš vysoká, nebo že poškozené vozidlo bylo odtaženo zbytečně daleko, přičemž podle názoru pojišťovny mělo být odtaženo do nejbližšího servisu a nikoliv do servisu, který například pravidelně využívá poškozený v místě svého bydliště.

Pojišťovny však přitom vůbec nezohledňují konkrétní okolnosti případu, třeba v jakou dobu se stala nehoda, na jaké silnici, jaká odtahová služba na místo nehody přijela, že poškozený nemá k dispozici místo, kde může nechat stát své poškozené vozidlo, že vozidlo pravidelně opravuje ve svém servisu, apod. Každý případ je tedy nutné posuzovat vždy podle konkrétních okolností s tím, že poškozený má nárok na náhradu nákladů odtahu za podmínky, že se jedná o přiměřenou sazbu za odtah a také o přiměřenou vzdálenost odtahu do místa opravy vozidla nebo na vrakoviště.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

Sdružení Pomoc poškozeným děkuje za součinnost při přípravě tohoto článku advokátní kanceláři Jehne, Vodák a partneři, www.jehnevodak.cz.