Jako příklad může posloužit skutečný případ, kdy poškozená měla se svým přítelem velmi tragickou nehodu na motocyklu, kterou zavinil přítel, jenž bohužel při nehodě na místě zemřel. Při nehodě utrpěla velmi těžká a rozsáhlá zranění po celém těle, včetně zlomeniny pánve, většiny žeber, otřesu mozku, protržení bránice, plic. Následně strávila 18 týdnů v nemocnici a jeden rok na ARO oddělení. Poté, co se v nemocnici probrala z bezvědomí a zjistila přítelovu smrt, se psychicky zhroutila. Navíc po propuštění z nemocnice se ani nemohla sama o sebe postarat, rok byla na invalidním vozíku a vyhlídky na zlepšení byly velmi malé.  Přátelé poškozené poradili, abych se obrátila na pojišťovnu, u které měl přítel pojištěný motocykl, že mohla dostat alespoň nějaké peníze z povinného ručení, protože nemohla pracovat a byla plně závislá na invalidním důchodu. Na pojišťovně předali poškozené formulář, ve kterém měla její obvodní lékařka vyplnit zranění a určit hodnotu bolestného. Lékařka však neměla bohužel s oceňováním bolestného žádné zkušenosti a přesto, že poškozená vlastně nehodu přežila jen zázrakem a měla zranění s následky na celý život, vyplnila formulář tak, že bolestné ocenila na pouhých 35.000,-- Kč. Protože se poškozená v této problematice, tedy určování hodnoty bolestného, vůbec nevyznala, odevzdala formulář pojišťovně, která tuto částku jako náhradu škody na zdraví bez dalšího zaplatila s tím, že tím je nárok poškozené na náhradu bolestného vyřízen.

Poté se však obrátil na poškozenou jeden známý, zabývající se pomocí obětem dopravních nehod, a protože spolupracoval s právníky, probral s nimi případ i případ poškozené, přičemž byla zjištěna zásadní skutečnosti, totiž že pojišťovna z důvodu právní neznalosti poškozené zaplatila pouze zcela minimální částku. Pojišťovně bylo známo, že poškozená přesně nezná své nároky a není zastoupena právníkem. Na radu svého známého se poškozená tedy rozhodla předat k celkovému vyřízení svůj případ specializované právní kanceláři, zabývající se náhradou škody na zdraví z dopravních nehod. Po posouzení případu ze strany těchto odborníků pak podala žalobu na náhradu za celkové doživotní zhoršení celého života po nehodě, odborně řečeno ztížení společenského uplatnění. Ihned po předání případu právní kanceláři pojišťovna jednala s poškozenou úplně jinak než předtím, když právníka neměla. Kancelář zajistila vypracování znaleckého posudku ohledně vyčíslení nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění, takže pojišťovně bylo známo, že poškozená má svůj nárok přesně a odborně stanoven. Po podání žaloby se pak pojišťovna navíc rozhodla se o náhradu ztížení společenského uplatnění nesoudit a vyplatila poškozené v rámci mimosoudní dohody celých 2.500.000,-- Kč. Pokud by se poškozená neporadila se svým známým a nepředala případ k vyřízení právní kanceláři, s největší pravděpodobností by pojišťovna opět zaplatila pouze zcela minimální částku za doživotní postižení, například 40.000,-- Kč s tím, že případ poškozené je tak vyřízen.

Konkrétní pojišťovna, kterou nelze z pochopitelných důvodů výslovně jmenovat, v tomto případě velmi výrazně krátila nárok na náhradu bolestného, jehož doplatek již poškozená nemohla soudně vymáhat z důvodu jeho promlčení. Pojišťovna zaplatila poškozené 35.000,-- Kč, i když měla určitě dostat minimálně několik set tisíc. Je však nutné zdůraznit, že bylo zcela věcí poškozené, aby si zajistila řádnou ochranu svých práv, přesně vyčíslila své nároky a včas je uplatnila.

Při jednání s pojišťovnami je třeba mít vždy na zřeteli, že jako podnikatelské subjekty především sledují své vlastní ekonomické zájmy a nikdy zájmy poškozeného, který ani není jejich klientem, tím je viník nehody. V rámci vyřizování nároků na náhradu škody na zdraví pojišťovny nebudou upozorňovat poškozeného na jeho nároky, jejich výši a do kdy má tyto nároky uplatnit. Běžná praxe pojišťoven je taková, že předají poškozenému své vlastní formuláře k ocenění škody na zdraví s tím, aby je vyplnil ošetřující lékař. Ten však většinou nemá žádné zkušenosti s poměrně složitou a odbornou činností, jako je oceňování škody na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. S tím pojišťovny počítají, protože jim je známo, že tito lékaři v řadě případů stanoví nižší ocenění škody na zdraví, které pak pojišťovny bez dalšího uhradí. Pojišťovny také spolupracují se svými znalci, ale tito znalci opět oceňují škody na zdraví poškozených právě především ve prospěch pojišťoven a nikoliv objektivně ve poškozeného. Poškozený může mít sice následně pocit, že byl vyšetřen znalcem pojišťovny a vše tedy proběhlo v pořádku, avšak neuvědomuje si, že ocenění znalce pojišťovny se může výrazně lišit od ocenění jiného znalce. Poškozený by měl zejména při větších zraněních vždy svěřit ocenění škody na zdraví vlastnímu kvalifikovanému znalci, protože takto vynaložené náklady se mu vyplatí.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.