Podle některých odborníků ze školství je příčinou současná recese, která podněcuje rodiče k tomu, aby vyhledávali levnější dovolené v průběhu školního roku. John Dunford, generální tajemník Asociace vedoucích základních a středních škol (The Association of School and College Leaders), řekl, že ekonomický tlak vede k tomu, že „je pro ředitele škol stále obtížnější odradit rodiče od rodinných dovolených během školního roku“.

Martin Johnson, zástupce generálního tajemníka Asociace učitelů (The Association of Teachers), k tomu dodal, že důvěra lidí v udržení své práce byla oslabena recesí, což vedlo k tomu, že hledají levnější dovolené.

Míra neautorizovaných školních absencí z důvodu rodinné dovolené se ve Velké Británii oproti loňskému roku zvýšila, celková míra záškoláctví se zvýšila také, přičemž se čísla týkající se úplně všech absencí, tedy i těch povolených, snížila, což vyvolává dojem, že se řiditelé stávají přísnějšími vůči žádostem rodičů o uvolnění dětí ze školy.

V České republice údajně k růstu záškoláctví nedochází

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá v tuto chvíli k dispozici statistická data týkající se výskytu záškoláctví či školních absencí u žáků v České republice. Otázku záškoláctví (tzn. způsoby omlouvání nepřítomnosti, sankce apod.) si u nás upravuje každá škola ve svém školním řádu. Za záškoláctví může být žák či student trestán dle školního řádu, který je povinen dodržovat. Záškoláctví patří také mezi sociálně patologické jevy, k jejichž prevenci každá škola zpracovává minimální program primární prevence.

„Za neposílání dítěte k plnění povinné školní docházky jsou zodpovědní zákonní zástupci a mohou být tedy za porušování zákona trestáni,“ informuje Mgr. Helena Müllerová z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT. „Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo ho do školy neposílá, jde o spáchání přestupku na úseku školství a výchovy mládeže dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za přestupek je možné uložit pokutu. V krajním případě se může jednat i o trestný čin dle § 217 trestního zákona - ohrožování mravní výchovy mládeže.“