Konference, která proběhla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se účastnila stovka účastníků z řad studentů, zástupců vedení vysokých škol, Ministerstva životního prostředí ČR, Studentské komory Rady vysokých škol i neziskových organizací, veřejných výzkumných institucí a soukromých firem, jejichž činnost úzce souvisí s oblastí životního prostředí.

Účastníci získali informace o současném stavu životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách v České republice. Diskutovali o existujících systémech environmentálního managementu a možnosti zavedení jeho nejdůležitějších prvků na české vysoké školy.

Dále se konference věnovala mimo jiné racionálnímu nakládání s materiály, problematice energetického managementu na VŠ či možnostem studentů, jak přispět k rozvoji environmentálního managementu na jejich vysoké škole.

Účastníci konference se shodli mimo jiné na těchto závěrech: Vysoké školy by měly zaujmout vůdčí roli v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě i v šíření konceptu udržitelného rozvoje.

MŠMT by mělo věnovat více pozornosti environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO), výchově k udržitelnému rozvoji a zavádění systémů environmentálního managementu na českých školách a vytvářet podmínky pro činnost a rozvoj environmentálních neziskových aktivit v rezortu vysokého školství.

Více informací o konferenci a jejích závěrech naleznete na stránkách Akademického centra studentských aktivit (www.acsa.vutbr.cz).