Bílá kniha je dokumentem pro potřeby reformy českého terciárního vzdělávání a je určená hlavním aktérům terciárního vzdělávání i široké veřejnosti. Formuluje potřeby společnosti a očekávání vlády i vnějších aktérů od činnosti vysokých a vyšších odborných škol a poskytuje koncepční základ pro legislativní změny, které mají očekávání naplnit.

Součástí dokumentu, tvořeného v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR, jsou základní analýzy, identifikace hlavních cílů a popis jejich potenciálního dosažení. Detailní rozbory a propočty mají být postupně doplněny v průběhu odborné debaty.

V dokumentu naleznete mimo jiné také analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) českého systému terciárního vzdělávání. Mezi silnými stránkami je zde uvedeno například pokračující propojování vzdělávací a výzkumné činnosti a vysoká společenská prestiž akademických pracovníků.

Všichni se shodnou, že systém vyžaduje reformu

Za slabé stránky systému tvůrci dokumentu považují mimo jiné nízký podíl dospělé populace s vysokoškolským vzděláním a velké nerovnosti v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání.

Jako dobrou příležitost autoři Bílé knihy vnímají shodu hlavních aktérů terciárního vzdělávání a politické reprezentace na tom, že systém vyžaduje reformu. Mezi hrozbami pak uvádějí například svou obavu, že partikulární zájmy hlavních aktérů převládnou nad snahou uskutečnit hlubokou reformu systému terciárního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání.

Kompletní znění první verze Bílé knihy terciárního vzdělávání si můžete stáhnout na stránkách MŠMT (www.msmt.cz) v sekci Dokumenty. Své připomínky k dokumentu zasílejte na adresu pripominky-BK@msmt.cz.