Výchovou a vzděláváním dospělých se zabývá aplikovaná věda zvaná andragogika. Jedná se o systematicky organizovaný rozvoj vědomostí, schopností, hodnotových postojí, zájmů, potřeb a jiných osobních vlastností dospělých osob.

Andragogika se zabývá zejména jejich socializací (začleňováním do společnosti), akulturací (čili procesem sociálních a kulturních změn, ke kterým dochází v důsledku kontaktu různých kultur) a enkulturací (tedy procesem, během něhož se jedinec stává integrální součástí společnosti, jejíž kulturu přejímá).

Touto vědou se v České republice zabývá několik specializovaných pracovišť, například Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nebo Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Katedra andragogiky na UK nabízí například přednášky na téma Profesní vzdělávání dospělých, Didaktika dospělých, Teorie a praxe personálního řízení, Trh práce a politika zaměstnanosti, Institucionalizace mimoškolského vzdělávání dospělých a Zájmové vzdělávání dospělých.