Asi každý již při četbě knih staršího data vydání nebo při rozhovoru s příslušníky dříve narozené generace narazil na české slovo, kterému nerozuměl. S velkou pravděpodobností se jednalo o výraz staročeského původu. Po jejich významu se můžeme dopátrat přímo u jazykovědců nebo ve slovnících.

Díky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky ovšem existuje i pohodlnější a rychlejší varianta, pomocí níž lze vyhledat význam staročeských výrazů. Ústav provozuje již od minulého roku internetovou aplikaci s názvem Vokabulář webový, kde je zpřístupněna zájemcům o historii českého jazyka slovní zásoba staré češtiny.

Ojedinělá internetová aplikace je tvořena pěti lexikálními zdroji, přičemž Elektronický slovník staré češtiny není dosud celistvý, ale postupně se doplňuje. Samotní uživatelé mohou přispět ke zdokonalení zajímavého projektu svými připomínkami o vlastních zkušenostech s internetovou aplikací nebo upozorněním na nesprávné či chybějící údaje.

Nově zapojil Ústav pro jazyk český do Vokabuláře webového i Slovník staročeský Jana Gebauera. Slovník významného představitele bohemistiky a slavistiky představuje zásobu 80 tisíc výpisků pořízených ze staročeských písemných památek. Obsahuje bohužel pouze hesla z první části abecedy, od A do N.