„Během našich výzkumů sledujeme osídlování nově vytvořených tůní, napodobujících dnes již téměř zaniklá prostředí v nivách neregulovaných řek, a porovnáváme jejich společenstva se staršími tůněmi a rybníky v okolí,“ vysvětlil Boukal.

Pomoci má rekultivace bývalých těžebních prostorů

Řada druhů vodního hmyzu odráží stav životního prostředí, ohrožuje je lidská činnost. Důležitým faktorem, který může těmto ohroženým druhům pomoci, je způsob obnovy opuštěných těžebních prostorů.

Pískovna Cep II se v posledních letech stala jakousi přírodní laboratoří, kde se díky spolupráci vědců, ochránců přírody a těžební firmy prolíná vědecký výzkum s ochranou přírody. Nový nález ukazuje, že v pískovnách mohou žít také ohrožené druhy vodních živočichů, které již z volné přírody téměř vymizely.

Obě tůně s potápníkem dvojčárým vznikly uměle během rekultivace v letech 1997 a 1998, následně se ponechaly přirozenému vývoji.

Tůň v pískovně Cep II, kde byl potápník nalezen.

Tůň v pískovně Cep II, kde byl potápník nalezen.

FOTO: David Boukal

„Vzácné potápníky jsme objevili s pomocí takzvaných živochytných pastí a všechny vypustili zpět do tůní. Doufáme, že se jedná o stabilní populaci, která se rozšíří i na další podobné lokality,“ uvedl doktorand a člen výzkumného týmu Vojtěch Kolář.

„Jsme rádi, že rekultivace s vysokým zastoupením ploch ponechaných přirozené obnově, kterou na Cepu dlouhodobě preferujeme, přináší pozitivní výsledky v podobě výskytu ohrožených druhů,“ doplnila Kamila Botková ze společnosti Českomoravský štěrk.

Před 60 lety byl u nás běžný

Vodní brouk potápník dvojčárý byl u nás ještě v 50. letech minulého století poměrně častý, zejména v rybníkářských oblastech. Vlivem navýšení živinové zátěže ve vodách, znečištění povrchových vod a zejména zintenzivnění rybníkářství došlo k jeho vyhynutí či ústupu v celé střední a západní Evropě.

I proto je spolu s potápníkem širokým, který u nás již vyhynul, celoevropsky chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Potápník dvojčárý je také zařazen v Bernské úmluvě o ochraně druhů a stanovišť, Červeném seznamu ohrožených druhů ČR, rovněž je chráněn zákonem o ochraně přírody a krajiny.

V roce 1996 došlo k jeho znovuobjevení na rybníku Vizír na Třeboňsku. Od té doby byl nalezen i na dalších lokalitách v okolí, většinou ale pouze jednotlivě, nikoli jako populace.