Krajské úřady následně mají za povinnost obdrženou částku na podpůrná opatření pro každou jednotlivou školu dle jejích vykázaných potřeb odeslat. Čerpání peněz a získání podpory se tak má zrychlit i zjednodušit.

Žádosti o peníze v programech

Na podporu společného vzdělávání přidalo MŠMT v loňském roce více než půl miliardy korun.

„Dále jsme vyhlásili rozvojové programy, z nichž mohou školy žádat o peníze na asistenty pedagogů nebo nákup speciálních učebních pomůcek pro konkrétního žáka. Na nadstandardní opatření v rámci celé školy, jako je zřízení školního psychologa nebo sociálního pedagoga, mohou školy získat peníze z průběžně vyhlašovaných výzev z EU fondů,“ vysvětlil náměstek ministryně Stanislav Štech.

Peníze rozdělují krajské úřady. Ty již dříve obdržely údaje o tom, jakou podporu školy poskytují. Pro školy je navíc připravena zjednodušená žádost o dotace. Kraje už také mají k dispozici prostředky na asistenty pedagoga, kteří nastoupili do prosince.

Více poradenských zařízení

„Peníze na podporu společného vzdělávání určené na rok 2017 budou moci školy využít už v tomto školním roce. Letos také očekáváme zvýšený zájem o služby školských poradenských zařízení, proto jsme na navýšení jejich kapacit vypsali nový program,“ dodal Štech.

Pedagogicko-psychologické poradny se kvůli zvýšené diagnostice potýkaly s větší administrativou. [celá zpráva]

Už v loňském roce jim byl navýšen rozpočet o 80 miliónů Kč.

Na asistenty pedagogů v soukromých a církevních školách pro zdravotně postižené se pak v rámci rozvojového programu rozdělilo dalších 150 miliónů a na asistenty pro sociálně znevýhodněné žáky 119 miliónů navíc.

Změny pro žáky s LMP

Kromě navýšení rozpočtu na podpůrná opatření a změny v systému financování se také na podporu daných žáků upravila legislativa a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Došlo ke zrušení přílohy pro vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (LMP).

To znamená, že od 1. září 2018 bude tato příloha pouze dobíhající, a to do 31. srpna 2020, jak ministerstvo pro Novinky upřesnilo. Od 1. září 2020 se všichni žáci s LMP budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s upraveným RVP ZV, respektive podle Individuálního vzdělávacího plánu.

Jak jsou tedy vzděláváni žáci, kteří byli dříve vzděláváni podle přílohy RVP pro LMP? Jejich vzdělávání je ošetřeno Opatřením ministryně školství takto:

„Pro žáky prvního stupně upraví škola (do doby uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV) podmínky vzdělávání žáků podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází zejména z upraveného RVP ZV.“

„Žáci druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle RVP ZV-LMP, dokončí základní vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu vydaného v souladu u s RVP ZV-LMP; zákonný zástupce žáka může požádat o vzdělávání žáka podle RVP ZV vydaného Opatřením ministryně školství,“ píše MŠMT.