Na konferenci pořádané pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a děkana Fakulty pedagogické Miroslava Randy zazněly dvě přednášky. První na téma „Současné nároky na popularizaci a popularizátora v astronomii“ pronesl Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV ČR). Druhou na téma „Astronomie ve sci-fi“ si připravil Michal Švanda z Astronomických ústavů Univerzity Karlovy (UK) a AV ČR.

Součástí konference byly i panelové diskuse, kde odborníci i ostatní účastníci diskutovali na témata „Astronomická výuka“ a „Popularizace astronomie“.

Začlenit astronomické poznatky do předmětů

Účastníci konference dospěli k usnesení, které je zároveň doporučením orgánům zodpovědným za vzdělávání v České republice.

  • Pro zlepšení současného nedostatečného stavu znalostí žáků z astronomie na všech stupních vzdělávání se účastníci shodli na potřebě vytvořit didakticky ověřené návody pro učitele včetně informace, v jakém ročníku a předmětu je lze využít. Jako místo uložení se doporučuje rubrika Pro učitele na webu České astronomické společnosti.
  • Účastníci se shodli na nutnosti definovat rozsah vědomostí z astronomie, které by měli žáci po absolvování jednotlivých stupňů školské výuky znát.
  • Mezi účastníky převládl většinový názor na větší začlenění astronomických poznatků do stávajících předmětů, nikoli vytvoření samostatného předmětu Astronomie.
  • Konstatovali, že očekávané výstupy a učivo v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia týkající se astronomie jsou nedostatečné. Systém RVP však umožňuje, aby si škola zařadila astronomické poznatky ve vyšším rozsahu.
  • Za cestu k vyššímu začlenění astronomických poznatků do výuky považují účastníci spolupráci na aktivitách pro učitele jako Heuréka, Veletrh nápadů učitelů fyziky nebo regionální centra projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum.
  • Chtějí také zopakovat dotazníkové šetření vědomostí z astronomie z minulých let a porovnání výsledků.
  • Za užitečné považují účastníci začlenění astronomického vzdělávání do dokumentů ministerstva školství (MŠMT) věnovaných Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.
  • Účastníci se shodli na potřebnosti zavedení systému vzdělávání komunikátorů vědy.
  • Nejpozději do tří let uspořádají další celostátní konferenci o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie. Na ní se zhodnotí, do jaké míry byly realizovány body tohoto usnesení. Do programu konference by měly být zařazeny panelové diskuse. Na tuto konferenci budou pozváni zástupci ze zodpovědných míst (MŠMT, Národní institut pro další vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání).

Na konferenci byli pozváni zástupci Astronomického ústavu a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Fyzikálního ústavu AV ČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, pedagogové ze základních, středních i vysokých škol a ředitelé hvězdáren a zástupci science center, Techmania science center Plzeň a iQLANDIA Liberec.