Přijetím Úmluvy se tehdejší Československo, jehož je ČR právní nástupkyní, zavázalo ctít zájem dítěte jako přední hledisko při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty.

„I po dvaceti letech je však povědomí české společnosti o právech dítěte poměrně nízké," říká ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Miloslav Macela.

Děti se nemohou účastnit rozhodování o zásazích do svého života

"Spoluúčast dětí na rozhodování často není zajištěna, přestože jde mnohdy o velmi závažné zásahy do jejich života,“ říká Macela.  Z tohoto důvodu podle něj připravuje ministerstvo rozsáhlou kampaň, jejímž cílem je mimo jiné zvýšení informovanosti o významu, důležitosti a naplňování práv dítěte.

MPSV připravuje také novou národní strategii péče o ohrožené děti, jejímž konečným cílem je komplexní právní úprava péče o děti. Ministerstvo rovněž připravuje opatření, která umožní dětem setrvávat v rodinném prostředí. Jde především o posílení prevence a terénní sociální práce přímo v rodinách a jejich doprovázení ve složitých životních situacích. Vyšší podporu a společenský status dostane také pěstounská péče.

Ministerstvo od těchto opatření očekává, že se sníží počet dětí, které jsou v současné době mnohdy zbytečně vytrhovány z rodinného prostředí a umisťovány do ústavní výchovy.

Principy 3P

Úmluva je postavena na principech „3P“: provision (práva týkající se zajištění dítěte zaměřená na přežití, rozvoj, vývoj), protection (ochrana dítěte před násilím, vykořisťováním, zneužíváním, škodlivými vlivy), participation (účast dítěte na spolurozhodování o věcech, které se ho osobně dotýkají).

Kontrolu naplňování Úmluvy provádí Výbor pro práva dítěte. Ten již v roce 2003 vyjádřil politování nad tím, že Česká republika nepřistoupila k tvorbě komplexní politiky ve vztahu k dětem či reformě systému soudů pro mladistvé.

Vláda České republiky se v programovém prohlášení zavázala ke zlepšení systému péče o ohrožené děti. Předpokladem úspěšného naplňování Úmluvy o právech dítěte je otevřená spolupráce všech, kteří pracují v systému péče o ohrožené děti a rodiny.