Konferenci pořádá při příležitosti dvaceti let existence Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci se americkou Společností pro vědu a veřejnost (SS&P) a zmíněným MILSET.

Hlavními způsoby, jak mezi mladými nalézt budoucí Einsteiny, jsou vedle působení rodiny a školy soutěže vědeckotechnické tvořivosti a veletrhy vědeckotechnických prací. Ve Spojených státech mají akce ISEF a STS, na něž za oceán jezdí nejlepší mladí odborníci z celé planety, tradici dlouhou až šest desítek let.

Obě podporuje společnost Intel. Podobně pomáhá získávat pro vědu a techniku mladé Čechy a vyhledávat nové talenty a ideje energetická společnost ČEZ:

„Za osmnáct let od vzniku naší skupiny jsme jen v rámci vzdělávacího programu poskytli 150 miliónů korun. Tolik nedala na podporu vědy a techniky u nás žádná firma,“ uvádí koordinátorka programu Marie Dufková. Sponzorský příspěvek ČEZ doplnil i grant ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na uspořádání nynější konference.

Její pořadatelé vycházejí z toho, že „pouze vysoký podíl vědy a její aplikace ve všech sférách života lidstva může v dlouhodobém výhledu zmírnit nebo zastavit negativní tendence ve vývoji lidstva a přijmout takové způsoby organizace života na Zemi, aby byl trvale udržitelný.

K tomu je zapotřebí zásadně změnit úroveň a postavení vědy ve světě. Pouze kontinuální vyhledávání a rozvoj nejlepších mozků a jejich uplatnění ve vědě na planetě může zaručit, že lidstvo využije tento potenciál ke svému rozvoji a ne sebezničení.“

Soudí též, že „současné vzdělávací soustavy v jednotlivých zemích nejsou schopny dostatečně efektivně odhalovat, motivovat a dynamicky rozvíjet nadané děti a mládež, aby pracovali ve vědě a jejím výraznějším pronikání do všech sfér života. Navíc nízká společenská prestiž a finanční ohodnocení žene řadu schopných nadaných mladých lidí do oblasti byznysu.

Domníváme se, že nastává etapa, kdy je pro lidstvo životně důležité zcela změnit tuto situaci. Přes všechny problémy existují na Zemi významné aktivity, které průřezově s dětmi a mládeží pracují a snaží se je získávat pro práci ve vědě. Nejrůznější formy práce s dětmi a mládeží, mezi které patří práce na vědeckých projektech a účast v soutěžích, vědecké olympiády a další umožnily nashromáždit velmi pozitivní zkušenosti. Přesto ve srovnání například se sportem, zůstávají na okraji zájmu médií.“