Jack je virtuální postava, dokonalý, biomechanicky přesný digitální model člověka: s přirozenými pohyby, rozsahy kloubů a reálnými vlastnostmi. Vychází ze studie vytvořené americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA), popisuje časopis Visions

Jack žije v prostředí stejnojmenné softwarové aplikace Tecnomatix Jack, která je nástrojem pro komplexní ergonomickou analýzu a zároveň disponuje množstvím pokročilých funkcí pro tvorbu variantních návrhů řešení.

Jack předchází bolestem

Ergonomie jako taková představuje vědeckou disciplínu zabývající se vztahy mezi člověkem

a ostatními prvky pracovního systému. Využívá poznatků biologických, společenských i technických vědních oborů o postavení člověka v pracovním procesu, a to s cílem přizpůsobit

podmínky práce jeho smyslovým, psychickým a fyzickým schopnostem. Využívání poznatků

této mezioborové vědní disciplíny v praxi pomáhá mimo jiné snižovat výskyt závažných

onemocnění nervů, svalů, šlach a opěrných nosných struktur lidského těla, tzv. muskuloskeletárních onemocnění.

V zemích Evropské unie představují tato onemocnění 53 % nemocí z povolání. Česká republika je na tom výrazně lépe. I přes skutečnost, že jsou zde tato onemocnění druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti, představují jen 33 % podíl na celkovém počtu nemocí z povolání. Vzhledem k faktu, že počty takto postižených pracovníků neustále narůstají, nalezla povinnost zaměstnavatelů uplatňovat poznatky této vědy i v reálném životě oporu také v legislativě. Podle platných předpisů, které se týkají ochrany zdraví při práci, jsou zaměstnavatelé také odpovědni za poškození zdraví zaměstnanců při práci, upozorňuje časopis Visions.

Pane Lorenc, uvezu to?

Legendární zednický konzultant  na vozíku, pan Lorenc z české komedie Na samotě u lesa, dokázal subtilní chalupářce poradit s optimální zátěží stavebního kolečka na základě letitých zkušeností. Aplikace Tecnomatix Jack je schopna vytvořit virtuální trojrozměrné prostředí a simulovat tak prakticky jakékoli situace, ve kterých se může člověk při práci nacházet.

Do tohoto virtuálního prostředí je umístěn digitalizovaný model člověka - Jack, kterému je přidělen pracovní úkol. Jack může mít různou velikost, hmotnost a může být i různého stáří. Aby byla simulace dokonalá, může Jack změnit i pohlaví.

Výkony tohoto virtuálního pracovníka se pak pečlivě analyzují. Integrované nástroje umožňují množství analýz, a to od těch jednodušších, jako je např. dosah, uchopení, viditelnost či kolize, až po pokročilé biomechanické, ergonomické či pracovní analýzy. Návrhář tak může zjistit, co pracovník na daném pracovišti uvidí, kam dosáhne, jak pohodlně se bude cítit a také kdy a proč mu bude hrozit únava, nebezpečí poranění či bolesti. Zjištěné hodnoty pak mohou být porovnány s příslušnými normami a doporučeními vyplývajícími z legislativy a také s údaji z rozsáhlých ergonomických studií.

Lepší produktivita, komfort i bezpečnost

Jednou ze společností, které v Česku aplikaci Tecnomatix Jack začaly využívat, byla firma Continental Automotive Systems Czech Republic. S přibývajícím objemem zakázek hledali technici a ergonomové v průmyslovém inženýrství možné způsoby, jak dosáhnout vyšší produktivity práce při zachování nezbytných standardů bezpečnosti práce.

„Jako nejvhodnější nástroj pro řešení této problematiky nám připadala aplikace Tecnomatix Jack ze společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software,“ uvedl pro Visions Tomáš Baroň, který zde pracuje v oddělení průmyslového inženýrství jako technik tvorby pracovišť.

„Investice vložená do nasazení této aplikace se nám vrátila v podobě nižších nákladů na vývoj jednotlivých pracovišť, a to díky úspoře kapacity několika pracovníků, kteří by na návrhu strávili mnohem více času. Simulace nám ihned ukázala prostorové možnosti, přičemž jsme mohli jednoduše kombinovat návrhy, které postupně přicházely od zainteresovaných techniků. Díky simulaci jsme se vyvarovali i řady chyb, které v rámci návrhů

jednotlivých pracovišť nebyly na první pohled zřejmé. Zároveň jsme prostřednictvím biomechanické analýzy zjistili, jak se bude operátor cítit v námi určené poloze a získali i konkrétní údaje o možné rizikovosti těchto pracovišť. Výsledným efektem nasazení aplikace Tecnomatix Jack je vyšší produktivita operátorů a zvýšení jejich komfortu i bezpečnosti,“ vysvětluje Baroň.

Jack pracuje nejen v Continentalu

Už za první rok využívání této aplikace ve společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic bylo jejím prostřednictvím simulováno více než 30 pracovišť, z nichž naprostá většina byla také realizována.

Kromě společnosti Continental Automotive Systems Czech Republic využívají aplikaci Tecnomatix Jack i další české firmy, jako např. Aero Vodochody, Preciosa či Linet. Mezi velké mezi národní společnosti, které tento softwarový produkt využívají, dále patří například Boeing, Levi’s, Volvo nebo Xerox.