Podle posledních údajů je v Evropské unii evidováno více než pět miliónů nezaměstnaných mladých lidí do pětadvaceti let. V porovnání s celkovou mírou nezaměstnanosti (souhrn za všechny věkové kategorie) v EU byla míra nezaměstnanosti mladých ve 3. čtvrtletí roku 2012 více než dvojnásobná – podle údajů Eurostatu dosáhla v zemích EU průměru 22,6 %.

Mladí mají trojnásobnou nezaměstnanost

Situace v České republice je přitom velmi podobná – celková míra nezaměstnanosti měřená podle metodiky Eurostatu oscilovala v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 kolem 7 %, míra nezaměstnanosti mladých do 25 let se pohybovala okolo 19 %, je tedy téměř trojnásobná.

„Budoucí absolventy je potřeba s problematikou trhu práce seznamovat už při studiu a vybavit je vedle odborných znalostí oboru také informacemi a dovednostmi směřujícími k úspěšnému uplatnění na pracovním trhu, “ upozorňují Jiří Vojtěch a Daniela Chamoutová, autoři publikace „Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce v Evropské unii – 2012/13“.

Důraz na „měkké“ dovednosti

V této souvislosti je zajímavým zjištěním, že absolventi středních škol ve svém prvním zaměstnání nejvíce využívají tzv. soft skills neboli měkké dovednosti.

„Potvrzuje se skutečnost, že význam těchto komplexních a poměrně obtížně měřitelných dovedností stoupá. K nejvíce využívaným klíčovým kompetencím patří schopnost pracovat v týmu, řešit problémy a komunikační dovednosti,“ přibližuje ing. Jana Trhlíková závěry z dotazníkového šetření mezi absolventy škol, které jsou zpracovány v publikaci „Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce“, a dodává:

Komunikace se žádá i od učňů

„Překvapivé je, že tyto kompetence ve stejné nebo dokonce mírně vyšší míře využili i absolventi učebních oborů. Zdá se, že trend většího důrazu na tzv. měkké dovednosti se nevztahuje jen na maturitní a terciární vzdělávání, ale i na učební obory.“
Absolventi středních škol odpovídali na otázku: Jak jste využil dovednosti získané na střední škole ve svém prvním zaměstnání?