Pracoval jsem na dohodu o pracovní činnosti na poloviční úvazek. Vedoucí mi dal výpověď a řekl mi, ať už druhý den do práce nechodím. V dohodě jsme ale měli sjednanou 15 denní výpovědní lhůtu, tak si myslím, že to nemohl udělat, a že by mi měl za těch 15 dní ještě zaplatit. Prosím o radu, jak se peněz domoci.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti může být se zaměstnancem sjednána tehdy, pokud rozsah práce, kterou má zaměstnanec konat, nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tj. maximálně na 20 hodin týdně). Tento rozsah se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu je nutné uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Zrušení dohody o pracovní činnosti a výpovědní doba

Pokud si strany nesjednají jiný způsob, může ke zrušení dohody o pracovní činnosti dojít jednak vzájemnou dohodou zaměstnance a zaměstnavatele ke sjednanému dni. Další možností je jednostranné ukončení této dohody její výpovědí. Neplatí zde omezení jako u pracovní smlouvy a výpověď může proto dát zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí ze zákona 15 dní. Lze si ji se zaměstnavatelem sjednat i delší, jak ale uvádíte, k tomu ve vaší dohodě o pracovní činnosti nedošlo. Výpovědní doba začíná běžet dnem, kdy je výpověď doručena druhé straně.

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednáno pouze pro případy, kdy je podle zákoníku práce možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Nejčastěji je tomu v případě zvlášť hrubého porušení povinností ze strany zaměstnance nebo v případě nevyplacení odměny ze strany zaměstnavatele.

Přidělování práce

Na rozdíl od pracovní smlouvy není v případě dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci. Zákoník práce mu sice ukládá povinnost rozvrhnout i u „DPČ“ pracovní dobu, ovšem pouze pro případ, že by se u zaměstnance vyskytla dočasná pracovní neschopnost. Tento rozvrh má ale fiktivní charakter a zaměstnavatel není povinen zaměstnanci podle něj práci dávat.

To ve svém důsledku znamená, že výpovědní doba při ukončení dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele nemá žádný praktický význam. Dohoda sice po oněch 15 dní výpovědní doby bude nadále platná, ovšem zaměstnavatel vám v této době nebude povinen přidělovat práci. A pokud k výkonu práce nedojde, nemůže vám příslušet ani odměna.

Výpovědní doba tak u dohody o pracovní činnosti slouží spíše k ochraně zaměstnavatele než vás jako zaměstnance, aby mu zaměstnanec ze dne na den neutekl a nezpůsobil mu tak případně svou nepřítomností škodu.

Závěr

Dohoda o pracovní činnosti sice skončí až uplynutím 15denní výpovědní doby, ovšem po tuto dobu vám zaměstnavatel nemusí přidělovat práci. V takovém případě nebudete mít nárok na žádnou odměnu, které by se bylo možné domáhat.

Odpovídali: Barbora Kudrhalt Suchá a Tomáš Kučera z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.