Chtěla bych se zeptat, jestli když zaměstnavatel ví o mém těhotenství, zda mě může propustit z pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně?

Podle zákoníku práce nemůže dát zaměstnavatel (až na výjimky popsané níže) výpověď, ani nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnancům či zaměstnankyním, kteří jsou v tzv. ochranné době. Do té spadá mj. i období, během něhož je zaměstnankyně těhotná, a dále doba, po kterou zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou a doba, po kterou zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Pokud tedy zaměstnavatel ví o vašem těhotenství, obecně platí, že vás propustit nemůže.

I kdyby však zaměstnavatel o vašem těhotenství nevěděl, budete před propuštěním chráněna stejně. Výpověď nebo okamžité zrušení, které by vám za této situace zaměstnavatel dal, byste mohla u soudu napadnout jako neplatné, a to v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu také tehdy, pokud jste ani sama o svém těhotenství v době doručení výpovědi nevěděla. Napadnout výpověď nebo okamžité zrušení však musíte ve lhůtě 2 měsíců od skončení vašeho pracovního poměru.

Když dostanete výpověď ještě před otěhotněním

Chráněna byste byla dokonce i v případě, že by vám zaměstnavatel dal výpověď ještě před tím, než byste otěhotněla, a vaše těhotenství byste zjistila až ve výpovědní době. V takovém případě by sice vaše otěhotnění nezpůsobilo neplatnost výpovědi, ale výpovědní doba by se zastavila a doběhla by až po skončení ochranné doby tj. například měsíc po vašem návratu z rodičovské dovolené.

Samozřejmě pokud byste se nerozhodla svůj pracovní poměr skončit již uplynutím dvouměsíční doby a toto svoje rozhodnutí zaměstnavateli oznámila.

Výjimky ze zákazu výpovědi

Jak je tomu u zákazů obvyklé, i ze zákazu výpovědi těhotné zaměstnankyni existují určité výjimky. Nevztahuje se totiž na situace propouštění z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu, pro který by s vámi jinak mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.

K důvodům, které by jinak mohly vést k okamžitému zrušení pracovního poměru, těhotné zaměstnankyni však za ně zaměstnavatel může dát pouze výpověď, patří podle zákoníku práce:

1) Pravomocné odsouzení zaměstnankyně:

  • pro jakýkoli úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo
  • pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

2) Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnankyní vykonávané práci (pracovní kázně) zvlášť hrubým způsobem.

Závěr

Odpověď na vaši otázku tedy bude záležet na tom, o jak závažné porušení pracovní kázně se jedná. Pokud toto porušení lze vyhodnotit jako závažné nebo byla kázeň porušována soustavně méně závažně, zaměstnavatel vás v době těhotenství za takové jednání vůbec propustit nemůže.

Pokud se ovšem jedná o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, zaměstnavatel vám může dát výpověď i v době, kdy jste těhotná.


Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz