V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví inspektoři loni uložili zhruba tisíc pokut ve výši 20 miliónů korun a v pracovně-právní oblasti 810 ve výši 36,6 miliónu korun. V malých a středních podnicích provedli přes pět tisíc kontrol a za chyby v bezpečnosti práce a pracovních podmínkách tam udělili přes 300 sankcí ve výši téměř osmi miliónů korun.

Nejvíce pokut ve výši přes 16 miliónů korun udělili pracovníci inspekce při kontrolách, které prováděli na základě podnětů na porušování pracovně-právních předpisů a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z výsledků akcí SÚIP pak vyplynulo, že jedním z nejrizikovějších pracovišť jsou v této souvislosti staveniště a zaměstnavatelé nejsou dostatečně informovaní a neznají potřebnou legislativu.

Vedle výše uvedených oblastí se kontroloři zaměřili i na ochranu zaměstnanců při údržbě a opravách komunikací, dodržování pracovně-právních předpisů ve stravovacích a ubytovacích zařízeních nebo organizování pracovního režimu řidičů. Osvědčení Bezpečný podnik pak získalo 19 firem.

Pod SÚIP, které řídí ministerstvo práce a sociálních věcí, spadá osm oblastních inspektorátů práce.