Jak upozorňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený, stočné se platí za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování odpadních vod. Povinnost platit stočné tak vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek domácnosti neplatí nic.

„Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete. Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného. Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Zelený.

Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete Lukáš Zelený, dTest

Mnoho zahrádkářů proto používá tzv. podvojný nebo také podružný zálivkový vodoměr. Ten slouží k odečtu spotřebované vody, která nejde do kanalizace. Podružný vodoměr by podle zákona měl být osazen na náklady odběratele, který by si měl i ohlídat úřední ověření vodoměru, které musí být v případě studené vody podle vyhlášky č. 345/2002 jednou za šest let.

Kontroly podružných vodoměrů mohou být zmíněny i ve smlouvě s dodavatelem. „Ověření měřidel nemusí být vykonáváno dodavatelem, vydává jej Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko v podobě úřední značky nebo ověřovacího listu. Vlastník podružného vodoměru si může mezi ověřovateli vybrat,“ upozorňuje na svých stránkách Sdružení obrany spotřebitelů.

Zlevní voda?

Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je obvykle vodárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti.

„Smlouvu je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé se tomu zpravidla brání s tím, že v případě dluhu odběratele je výhodnější mít zavázaného přímo vlastníka,“ říká Zelený.

Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, takzvané vodné, se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco povinnost platit pevnou složku vzniká již připojením k vodovodu, povinnost platit pohyblivou složku vzniká vtokem pitné vody za vodoměr či do přípojky.

Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody a odvod odpadních vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby.

Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně.
Průměrná celková výše vodného a stočného včetně daně z přidané hodnoty (DPH) má letos podle lednového odhadu Sdružení oboru vodovodů a kanalizace ČR vzrůst na 86 až 88 korun za metr krychlový, tedy zhruba o tři procenta.

Žádná z komodit v Česku od začátku 90. let nezdražila tak výrazně jako voda. Zástupci rodící se vlády ANO a ČSSD tvrdí, že se na ceny vody zaměří. V návrhu programového prohlášení slibují „důslednou kontrolu regulovaných cen, především vodného a stočného“.

Ministerstvo financí už také v novele zákona o DPH navrhlo přesunout některé služby včetně vodného a stočného z 15procentní do desetiprocentní sazby DPH.

Odběratel je povinen umožnit přístup k vodoměru

Množství dodané vody se měří v naprosté většině případů vodoměrem. Jeho osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit proti neoprávněné manipulaci. Vy jako odběratel musíte dodavateli umožnit přístup k vodoměru, nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit před poškozením.

„Vodoměrem zaznamenaná hodnota slouží jako podklad k vyúčtování. Pokud vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané vody náhradním výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na vodoměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít ze spotřeby za stejné období v předchozím roce,“ podotýká Zelený.

Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte právo si na vlastní náklady zajistit nezávislou metrologickou zkoušku v místě instalace.

„Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku provádí Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele. Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel,“ uvádí Zelený.

Množství odebrané vody se pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí spotřeby nebo dohodou.

Rozúčtování v bytovém domě

V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způsobu rozúčtování mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, členů společenství vlastníků nebo družstva.

Pokud není takové rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v poměru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry.

„Rozdíl v hodnotách naměřených na patním vodoměru a bytových vodoměrech může být až 25 procent, což může být způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či nelegálním odběrem. V případě větších rozdílů se doporučuje provést zkoušku vodoměru,“ dodává Zelený.