Se skončeným školním rokem se mnozí absolventi středních či vysokých škol zajímají o své povinnosti ohledně plateb na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění.

Pojistné odvádí zaměstnavatel

Po skončení studia, než začnete pracovat, pojistné na sociální zabezpečení odvádět nemusíte. Jakmile ale nastoupíte do zaměstnání, je vaší povinností platit pojistné na sociální pojištění, a to v následujících případech:

  • máte-li se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu, nebo
  • pracujete-li na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem alespoň 2500 korun měsíčně, nebo
  • pracujete-li na základě dohody o provedení práce a v kalendářním měsíci od jednoho zaměstnavatele dostanete zaplaceno více než 10 tisíc korun.

Pojistné za vás bude odvádět zaměstnavatel.

Po absolutoriu podnikatelem

Pokud se po ukončení studia rozhodnete podnikat, respektive stanete se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), musíte tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopisu příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle svého trvalého bydliště. Učinit tak ale můžete i prostřednictvím živnostenského úřadu.

OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, má vždy povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Minimální záloha na pojistné je nyní 1943 korun měsíčně.

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká podáním přihlášky, opět za použití předepsaného tiskopisu. Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění odvádí OSVČ sama na účet OSSZ.

Student podnikatelem

Pokud stále studujete, je vám méně než 26 let a při studiu podnikáte, můžete být považován za tzv. nezaopatřené dítě. To je důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti se hradí pojistné na důchodové pojištění, pouze pokud se k němu OSVČ sama přihlásí nebo v případě, kdy daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dosáhne výše zakládající povinnou účast na tomto pojištění.

Rozhodná částka pro povinnost pojištění platit je ve výši 63 865 korun s odečtením částky 5323 korun za každý kalendářní měsíc, ve kterém jste vedlejší činnost nevykonávali.

Doba studia se nezapočítává

Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. ledna 2010 již nezapočítává do doby pojištění pro důchod. Studentům, kteří při studiu pracují, se doba výdělečné činnosti pro důchod započítá, pokud zakládá účast na pojištění.

Studenti starší 18 let nebo absolventi, kteří nevykonávají výdělečnou činnost, si mohou účast na důchodovém pojištění zajistit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění.

Přihláška k němu se podává na OSSZ podle místa bydliště a minimální pojistné je v roce 2015 1863 korun měsíčně.

Zdravotní pojištění

Za absolventy středních a vyšších odborných škol platí zdravotní pojištění stát, a to až do konce prázdnin (31. srpna). V případě, že si od 1. září najdete práci, bude za vás jak sociální, tak zdravotní pojištění už platit zaměstnavatel.

Absolventi vysoké školy mají zdravotní pojištění placené státem ještě následující měsíc po ukončení studia, za které se považuje vykonání státní závěrečné zkoušky. Pokud tedy státnice vykonáte v červnu, stát za vás odvede dávky na zdravotní pojištění do konce července. Pak už je to na vás.

Zdravotní pojišťovně však změnu musíte nahlásit nejpozději do osmi dnů následujícího měsíce. V případě ukončení studia v červnu tak musíte učinit nejpozději do 8. srpna.

V případě, že budete ve studiu na vysoké škole do tří měsíců pokračovat (například v magisterském studiu), zdravotní pojištění platit nemusíte.

Pokud nenastoupíte do zaměstnání a ani se nebudete evidovat na úřadu práce, své zdravotní pojišťovně se musíte nahlásit jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je pak letos 1242 korun měsíčně.

Jakmile nastoupíte do zaměstnání na pracovní smlouvu, sociální i zdravotní pojištění za vás bude hradit váš zaměstnavatel.