I když se jedná o příbuzné, je určitě lepší zjistit si celé zázemí a podmínky půjčky – posoudit bonitu dlužníka a účel použití peněz. V podstatě stejným způsobem, jako to dělají banky.

Tedy je dobré vědět, jestli dotyčný vůbec vydělává, na co vlastně půjčku chce, zda bude mít ručitele, či nikoliv, zda bude schopný půjčku splatit, je-li jeho partner nebo partnerka solventní. Je tedy ideální získat co nejvíce informací, a pak si položit otázku, zda má smysl do půjčky jít, či nikoliv.

Jasná smlouva

Všem následným tahanicím, problémům a nedorozuměním s půjčováním peněz se dá zabránit co nejlépe sestavenou smlouvou a co nejpodrobnějším vymezením stavu a podmínek půjčky. I zde platí, že kdo ji poskytne, bude chtít peníze také vrátit.

Smlouva o půjčce vymezí obě strany – věřitele a dlužníka. Vše samozřejmě musí být vyplněno správně. Musí se věnovat pozornost správnosti jmen, správně musí být adresy, rodná čísla, případně adresy a další náležitosti u svědků.

Odborníci doporučují, pokud se jedná o smlouvy, tak nechat ověřit podpisy obou stran. Svědci mohou zapomenout nebo být přemluveni, aby zapomněli. Ověřené podpisy zajistí, že se žádná ze stran nemůže vymluvit, že takto a takto se nedomluvili a s tímto nesouhlasili.

Uvést účel půjčky

Ve smlouvě je také dobré podrobně vymezit účel půjčky. Konkrétně a co nejpodrobněji, aby se nedal vyložit jinak či nějak obejít.

Pokud bude chtít sestra půjčku na auto, je dobré do účelu platby popsat, že jde o půjčku na auto, o jaký typ vozu půjde, kdy bude zakoupeno a podobně.

Vedle účelu by také neměla chybět částka, o kterou se jedná, a pak také podmínky splacení. Jestli tedy bude dluh splacen celý v určitém datu, po částech, případně pokud bude dohodnut splátkový kalendář.

Pokud se dohodnete na úrocích, tak je samozřejmě důležité úroky do smlouvy také zanést.

V neposlední řadě je pak důležité nezapomenout na data. Dát si pozor na datum, kdy se půjčka uskutečnila, a také kdy má být dluh splacen. Je také možné ve smlouvě uvést další podmínky půjčky, například že auto má být zakoupeno do určitého data, a pokud nedojde ke koupi, musí se vrátit peníze, protože platnost smlouvy byla časově omezena.

Pozor na chyby

Nejčastějšími chybami ve smlouvách bývají nekompletní údaje o zúčastněných stranách, například chybné rodné číslo, nebo se často zapomíná na povinnost nahlašovat změnu bydliště, čísla mobilního telefonu a podobně.

Chyby se dělají i v základních náležitostech. Jestliže třeba úplně chybí datum splatnosti dluhu, je pak těžké s takovou smlouvou pracovat. Dlužník totiž může správně namítat, že nebylo dohodnuto, kdy má dluh vrátit.

Strany, tedy především věřitel, si také musí ohlídat důkaz o předání peněz nebo zkonstatování této skutečnosti do smlouvy – ideálně prohlášením, že peníze dlužník v určitý den převzal a jeho podpis. Ve chvíli, kdy třeba na smlouvě chybí podpis dlužníka, nebo není důkaz o tom, že peníze převzal, mohou nastat problémy, které se špatně prokazují.

Směnka, úpis nebo smlouva?

Půjčka se dá zajistit také směnkou, což je cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Je však potřeba dbát na všechny náležitosti, které musí směnka mít, je proto lépe ji přenechat odborníkům. Někomu také může stačit dlužní úpis, což je jednostranné prohlášení, že si někdo od někoho půjčil peníze.

Každopádně právníci doporučují raději vždy písemnou smlouvu o půjčce. Je to důkaz dobré vůle obou stran, že oba účastníci se dohodli na podmínkách zanesených ve smlouvě a stvrdili to podpisem.

Co dělat, když nesplácí

A co dělat v situaci, kdy jsou všechny náležitosti půjčky v pořádku, je kvalitně sestavená smlouva a dlužník v dohodnutých termínech peníze nevrátil?

Pak je účelné sepsat pro dlužníka dopis, ve kterém bude upozornění, že nesplatil peníze ve stanoveném termínu, a má je tedy například do týdne vrátit. Pokud ani tehdy peníze nevrátí a nebude možné se s ním jinak dohodnout, lze požádat například advokátní kancelář, aby se začala profesionálně o případ starat, tedy začít s vymáháním.

Na co ve smlouvě o peněžité půjčce nezapomenout
Základní náležitosti
Smluvní strany:
- údaje o věřiteli, jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, kontakt, telefon, e-mail, podpis
– údaje o dlužníkovi, jméno, příjmení, rodné číslo nebo
datum narození, bydliště, kontakt, telefon, e-mail, podpis
Předmět smlouvy:
– částka číselně a slovy, Údaj o předání peněz, Údaj o splatnosti pohledávky: najednou, splátky, den, kdy má být splátka učiněna, kolik je jistina, úrok.
Platnost a účinnost smlouvy
Podpisy
Další doporučené náležitosti
Ručitel:
jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození
bydliště, kontakt – telefon, e-mail, podpis
Účel půjčky
Vymezení, že pokud dlužník nezaplatí jednu splátku, je celý dluh splatný
Výše úroků, ověření podpisů
Smluvní pokuta:
– důvody požadování smluvní pokuty a její výše
Odstoupení od smlouvy:
– důvody, pravidla odstoupení od smlouv