Pokud ale byt vlastníte méně než pět let, musíte podat přiznání a daň zaplatit. Zákon umožňuje osvobození od daně z příjmů také v případě, že použijete peníze získané z prodeje na uspokojení bytové potřeby.

Kolik na dani zaplatíte, bude záviset na výši dílčího daňového základu z tohoto příjmu. Ten se vypočte jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Jde o tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních. Příjmem bude cena, za kterou se byt prodal. Výdaj nemůže uplatnit paušálem, ale skutečné výdaje. Do výdajů může předně započítat odhadní cenu darované nemovitosti zjištěnou ke dni darování. To je odečitatelná položka, která nejvíce sníží dílčí základ daně.

Znalecký posudek

Do výdajů lze započítat například i náklady na znalecký posudek zhotovený kvůli prodeji bytu, zaplacenou daň z převodu nemovitostí a další případné náklady, například odměnu právníkovi či notáři za sepsání převodní smlouvy.

U odečtu odhadní ceny darované nemovitosti si musí člověk dát pozor na to, aby znalecký posudek vyjadřoval cenu nemovitosti v okamžiku darování. Tento posudek totiž nemusíte mít z minulosti k dispozici.

Pokud totiž rodič daroval byt po 1. lednu 2008, bylo darování nemovitosti osvobozeno od daně darovací (osvobození se vztahuje na první a druhou skupinu příbuzných osob) a tudíž obdarovaný ani nemusel podávat daňové přiznání, ani předkládat znalecký odhad ceny bytu.

V takovém případě by si tedy prodávající – pokud by chtěl tento výdaj uplatnit – musel znalecký odhad ceny bytu k okamžiku darování dodatečně opatřit. Znalecký posudek vypracovaný za účelem daně z převodu nemovitostí by nestačil.

Přiznání k dani z příjmů je nutné podat za rok, v němž byly obdrženy příjmy z prodeje nemovitosti.