Stát je pak plátcem zdravotního pojistného: za ženy na mateřské dovolené a rodičovské dovolené, osoby, které jsou příjemcem rodičovského příspěvku, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonem stanovených podmínek.  Za dítě do 18 let věku platí zdravotní pojištění rovněž stát.

* Rodičovskou dovolenou mohou čerpat současně matka i otec. Stát je však plátcem pojistného pouze za ženy na rodičovské dovolené. Je však možné, že žena bude na rodičovské dovolené, a příjemcem rodičovského příspěvku bude její manžel. „Toto je jediný případ, kdy při péči o jedno dítě hradí pojistné oběma rodičům stát,“ konstatuje ředitel odboru pojistného VZP Tomáš Červinka.

* Na rodičovské dovolené můžete mít i příjem z výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že za vás hradí z důvodu rodičovské dovolené pojistné stát, nemusí zaměstnavatel dodržet minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného, odvozený u zaměstnance z minimální mzdy, která nyní činí 8 000 Kč.

* Do tří let věku dítěte, platí pojištění za matku čerpající rodičovskou dovolenou stát, povinnost oznámit tuto skutečnost, na základě které vzniká státu povinnost hradit za ženu pojistné, je povinen pojišťovně zaměstnavatel.

* Jakmile dítě dovrší tři roky, zaměstnavatel přestává mít povinnost poskytovat rodičovskou dovolenou, ale daná osoba může nadále pobírat rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte, pak za ni dále platí pojištění stát, pouze bude muset zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit a ten ji pak nahlásí dále, pokud i nadále trvá pracovní poměr se zaměstnancem.

* Pokud pracovní poměr skončil, musí se o zdravotní pojištění postarat sama dotčená osoba. Může si podat žádost na pojišťovnu do osmi dnů od nastalé skutečnosti, s tím, že je osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a nemá příjmy ze zaměstnání nebo za samostatné výdělečné činnosti.
V takovém případě za ni hradí zdravotní pojištění opět stát. Stát nemůže být ale plátcem pojistného za osobu, která má příjem z výdělečné činnosti, byť splní podmínku celodenní péče. Taková výdělečně činná osoba (ať zaměstnanec, nebo OSVČ) však nemá povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, takže pojistné a zálohy na pojistné jsou placeny ze skutečného příjmu.

* Osoby samostatně výdělečně činné skutečnost, na základě které se stát stává plátcem pojistného, oznamují samy.

* U pečující osoby musí být splněna i podmínka celodenní osobní a řádné péče, přičemž za splnění této podmínky se považuje, i pokud je dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a dítě plnící povinnou školní docházku po dobu návštěvy školy. „Pokud bychom to brali striktně, znamenalo by to, že v takovém případě by nesmělo dítě navštěvovat ani žádné kroužky či třeba odjet na tábor, protože by v takovém případě byla porušena zmíněná podmínka,“ konstatuje Červinka.