„Není tu práce, chybí perspektiva,“ shrnuje hlavní důvody toho, proč se rozhodl rodný kraj opustit, osmadvacetiletý Karel, vyučený truhlář z Frýdlantského výběžku.

„Důvodem migrace mladších ročníků jsou neatraktivní životní podmínky. Chybí dostatečná dopravní obslužnost a je velice obtížné nalézt v regionu pracovní příležitosti. Ve výsledku tak v odlehlých obcích zůstávají pouze starší a méně vzdělaní lidé, přičemž chybějí i osobnosti schopné zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu,“ potvrzuje Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vytváření občansko-společenských komunitních center v obcíchTomáš Kantor

Turismus jako startér aktivit

Svaz si nechal zpracovat odbornou studii, která poprvé komplexně zmapovala neradostnou bilanci osídlení odlehlejších obcí. Vylidňování s sebou nese ztrátu historických vazeb, tradic, kulturního dědictví a obecně vztahu k půdě, ke krajině a k venkovu, potvrdila studie. Odchod schopných vzdělaných lidí se projevuje i v postupném umrtvení spolků, zájmových sdružení a společenského života vesnic.

„Výraznou roli v obnově komunitního života v odlehlých obcích by mohla sehrát podpora cestovního ruchu a dotace z regionálních operačních programů,“ je přesvědčena Nováková. To by s sebou podle ní přineslo nové a zajímavé pracovní příležitosti pro schopné mladé lidi. Když obyvatelé nebudou muset cestovat do velkých měst za prací, je i větší pravděpodobnost toho, že budou chtít zůstat v obci.

„Samostatnou kapitolou je dlouhodobé vytváření občansko-společenských komunitních center v obcích. Zejména nyní, v době před skončením dotací z Evropské unie, je ale důležité zaměřit se na podporu plného využití rekreačního potenciálu těchto oblastí,“ vysvětlil Tomáš Kantor, jeden z autorů studie.

Nezastupitelná role evropských dotací

„Velkou příležitost představuje lepší využití přírodního a turistického potenciálu jednotlivých lokalit. Je například známo, že vytváření ucelených destinačních komplexů s celoročním využitím je impulzem pro rozvoj dalšího podnikání v dané obci. Jde o jeden z klíčových výstupů výzkumu, který dává jasný návod, jakým směrem by měla jednotlivá ministerstva zaměřit svoji pozornost,“ doplnila Nováková.

Turistika a využití místních podmínek jsou také dobrými prostředky boje s nezaměstnaností v dobách poklesu ekonomiky. Fabriky sice mohou na čas zůstat stát, ale lidé nepřestanou žít, jezdit do přírody, hledat klid a pohodu. Aktivní odpočinek, sport a turistika jsou totiž obory, které fungují i v dobách ekonomické recese.

Naším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků působících v cestovním ruchu,Radka Bučilová, MPO

Z výzkumu SOCR ČR vyplynulo, že klíčovou roli v boji proti vylidňování odlehlých obcí aktuálně sehrávají finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Dotace snižují nezaměstnanost v regionu, zejména za podmínky, že je k dispozici dostatečný lidský a sociální kapitál. Fondy pomáhají také celkovému ekonomickému růstu. Dále zvyšují veřejné investice a stimulují soukromé investice, čímž opět zvyšují poptávku po pracovní síle.

„Ve spolupráci se SOCR ČR se snažíme revidovat aktuální stav, kdy podpora cestovního ruchu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zcela vyloučena. Naším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků působících v cestovním ruchu, speciálně pak udržení či zvýšení zaměstnanosti v takto podpořených subjektech tak, aby se podařilo zvrátit nepříznivý vývoj v hospodářsky problémových regionech,“ konstatovala Radka Bučilová, pověřená řízením odboru koordinace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ze zmíněného operačního programu by od příštího roku mohlo jít na podporu cestovního ruchu 2,5 miliardy korun.