V rámci účelové podpory základního výzkumu byly podle zjištění NKÚ nejvíce podporovány výzkumné instituce a vysoké školy.

„Tento typ výzkumu má přinést především nové poznatky a není vázaný na bezprostřední využití v praxi,” připomněli kontroloři.

„Podle národních strategických dokumentů by měla podpora cílit i na ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků a ve výsledku tak přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR,” konstatoval NKÚ s tím, že do těchto oblastí však podpora nesměřovala.

Česko v kvalitě základního výzkumu zaostává

Dílčí problémy byly zjištěny rovněž při veřejných soutěžích. V jednom případě agentura zveřejnila informace o prodloužení soutěžní lhůty pouhý den před jejím koncem, a navíc pouze na webu. V další případě v roce 2014 vybralo předsednictvo grantové agentury jiné projekty než ty, které byly doporučeny odbornou komisí.

Podle NKÚ agentura ani nesledovala kvalitu výsledků ať už u jednotlivých vědních oborů, nebo celkově. „Nemohla proto vyhodnotit, jaké dopady vyplacená podpora měla,” uvedla zpráva, která závěrem připomíná, že v kvalitě základního výzkumu „ČR zaostává za evropským průměrem”.