Nový zákoník v sobě mimo jiné obsahuje i oblasti, které stávající úprava neobsahovala, a proto bylo nutné odkazovat se i na jiné zákony. To je případ rodinného práva, které se doposud řídilo zákonem o rodině.

V dalších oblastech kodex posiluje osobnostní práva, klade důraz na veřejný pořádek a dobré mravy. Měl by rovněž občanům umožnit "rozejít se s myšlenkovým světem socialistického práva".

Nový zákoník bude mít pět částí, vedle obecných záležitostí se věnuje již zmíněnému rodinnému právu a právům majetkovým. Detailně se zabývá jak smlouvami, tak odpovědností za způsobenou škodu, definuje vlastnictví a věnuje se i dědickým právům.

Příprava trvala deset let

Impulz k vytvoření nového kodexu dal v roce 2000 tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl, v dalších letech byly představeny pracovní verze. Autorem normy je profesor Karel Eliáš, který kodex spolu s týmem dalších odborníků připravoval.

Přijetí nového občanského zákoníku je jedním ze zásadních počinů v oblasti legislativy. Kabinet by jej rád předložil do Sněmovny ještě před prázdninami.

Pospíšil předpokládá, že nový občanský zákoník projedná Sněmovna do konce podzimu. Podle něj by ale po schválení měla nastat roční lhůta, během níž se na změny připraví všechny složky justice. V platnost by se tak měl dostat 1. 1. roku 2013.

Jiří Pospíšil představil některé nové body zahrnuté v OZ
Náhrada ceny zvláštní obliby „Pokud vám odnese zloděj fotografii matky nebo vám někdo podřízne strom, který jste zasadili při narození potomka, nebudete požadovat jen náhradu sazeničky nebo fotky. Mají sice objektivně malou hodnotu, ale subjektivně vysokou.“ To samé platí i v případě zabití zvířete apod.
Svéprávnost před 18. rokemDosud může člověk nabýt svéprávnosti před 18. rokem věku pouze v případě, že se ožení, nebo vdá. Podle zákoníku by však měl dostat šanci obhájit, že je schopen živit se a postarat se o sebe již ve věku 16 let. Podle Eliáše vedly tvůrce zákonů k tomuto závěru případy dětí, jejichž rodiče jsou alkoholici a které s nimi nechtějí žít.
Ochrana svéprávnosti „Odstraňujeme komunistický relikt, kdy soud dělal z lidí občany 2. kategorie. Počítá se jen s omezováním svéprávnosti, a to určí soud a řádné zdůvodní proč. Nebude možné paušálně kohokoli zcela zbavit svéprávnosti.“
Nápomoc při rozhodování Každý bude mít právo, aby mu v úředních sporech pomáhal odborník, který s ním bude moci nejen chodit po úřadech, ale i udílet mu rady. „Princip funguje jen v málo zemích, především ale ve Skandinávii, kde se to moc osvědčilo.“
Právo na opatrovníka Těžce postižení lidé očekávající, že se stanou nemohoucími, si nemohou vybrat opatrovníka. „Musí čekat, až začne trpět, potom mu soud opatrovníka přidělí. Občanský zákoník počítá s tím, že si člověk bude moci vybrat opatrovníka sám a v duševní kondici před začátkem bolestí a léčbou."
Zvednou se náhrady za újmu na zdraví a úmrtí Nově začne náhrady za újmu na zdraví či úmrtí v jednotlivých případech určovat soud. Pokud přijde o ruku důchodce, a pokud o ni přijde klavírní virtuos, obojí je tragédie, ale cítíme, že u toho klavíristy je to tragičtější. „Dnes jsou ty náhrady směšné částky, určit je musí soud. Nelze to vymezit nějakou ministerskou tabulkou.“
Náhrada za zkaženou dovolenou „Může se to zdát úsměvné, ale proč bychom nemohli mít stejné normy, jakých užívají občané Německa nebo Francie.“
Ochrana majitele„Pokud někdo nabude v dobré víře vlastnictví, bude chráněn, i když se ukáže, že člověk, od nějž majetku nabyl, nebyl vlastníkem.“ Jestliže tedy koupí občan automobil v bazaru, a pak se ukáže, že byl vůz kradený, nebude možné mu jej automaticky odebrat, jak k tomu dnes běžně dochází.
Úprava dědických práv čítá na 300 nových paragrafů
Rozšíření okruhu dědiců Pokud se nenajde zákonný dědic, propadá veškerý majetek po zesnulém ve prospěch státu. Podle novely si budou moci dědictví nárokovat také například sestřenice a bratranci.
Podmínka dědictví Dědictví lze něčím podmínit, což dosud nešlo. Pokud bude chtít majitel po svém případném dědicovi, aby něco vykonal, může vytvořit smlouvu a zanést tam své podmínky. „Jestliže mám domov a nechci do domova důchodců, chci tam dožít, mohu zanést do smlouvy podmínky, že dědic se bude o dům i majitele starat.“
Dědický odkaz „Rozhodnu-li se, že odkáži starou skříň muzeu, pak muzeum zdědí jen tu skříň, nikoli i například dluhy.“

Právní expert ČSSD Jiří Dienstbier ocenil změny v občanském zákoníku, které souvisí se sjednocením norem z různých jiných zákoníků. Podle něj nese norma celou řadu pozitiv, například v oblasti dědického práva nebo zákonu o svéprávnosti.

Dienstbier však vidí i rizika v předložené novele. Nelíbí se mu, že OZ pracujeme s novými pojmy, které označují dříve známé a popsané skutečnosti. „Princip diskontinuity nemá zásadní opodstatnění. Instituty jsou označeny jiným termínem, to bude mít zásadní dopady,“ varuje Dienstbier. Podle něj to povede k nepředvídatelnosti práva a velké nejistotě v soukromě právních vztazích. Nejistí mohou být podle něj jak soudci, tak i advokáti, kteří nebudou schopni vysvětlit klientům co u soudu čekat.

"Argumentace totalitním řádem je od věci"

Odmítl přitom Eliášovu argumentaci, že narušení kontinuity je zdůvodněno rozchodem s totalitním paradigmatem. Eliáš prohlásil, že podstatné na novém OZ je fakt, že staví na myšlence, že „dříve se vycházelo z představy, že stát ví nejlépe co je štěstí a vrazí nás tam, ať chceme, nebo nechceme. Teď si štěstí určuje člověk sám.“

„Chápal bych tuto argumentaci před 20 lety, ale už v roce 1991 byla přijata komplexní novela soukromě právních vztahů a tržního prostředí,“ podotkl Dienstbier. Požádal proto, aby koalice sezvala experty jednotlivých stran k projednání zákoníku ještě před předložením normy Sněmovně.