Až do poloviny listopadu bude Prašná brána doslova v obležení odborníků, kteří budou z vysokozdvižné plošiny zkoumat míru poškození jejího vnějšího pláště. Při té příležitosti budou sbírat data potřebná pro její budoucí opravu.

Odborníci zdokumentují fasádu věže pomocí fotografické a laserové techniky, čímž vytvoří tzv. fotogrammetrický plán. V něm bude podrobně zdokumentován nejen současný stav věže, ale i její historický vývoj. Cílem je vytvořit tzv. spárořez, tedy mapu znázorňující veškeré kamenné kvádry věže v jejich reálné velikosti a s veškerými povrchovými nedokonalostmi a rysy.

„Chtěli bychom, aby každý kámen měl vlastní číselné označení a vlastní katalogový list,” řekl při setkání s novináři v prvním patře Prašné brány kurátor památkově chráněných objektů Muzea hl. m. Prahy Karel Kučera.

Pomocí speciální metody bude každý kámen řádně zdokumentovaný.

Pomocí speciální metody bude každý kámen řádně zdokumentovaný.

FOTO: Novinky

Už nyní existují záznamy alespoň některých míst věže, z nichž je patrné, které kvádry jsou původní a které byly v průběhu rekonstrukcí vyměněny. Na původních kvádrech jsou například hezky patrné kamenické značky, nebo stopy po tzv. krepnách - kleštích, s jejichž pomocí kameníci s kvádry manipulovali. Do katalogového listu se pak budou zaznamenávat především veškeré praskliny, spáry a další závady kvádrů.

Smyslem tak podrobného průzkumu je podle odborníků podrobné poznání způsobu stavby věže, všech jejích oprav a možnost vysledování záměrů původních stavebníků, díky čemuž budou současní restaurátoři schopni navrhnout optimální způsob jejích oprav.

Uvnitř Prašné brány je potřeba vyměnit elektroinstalace.

Uvnitř Prašné brány je potřeba vyměnit elektroinstalace.

FOTO: Novinky

„Po zhruba roce terénních prací a vyhodnocování průzkumů bude následovat rok, rok a půl projektových příprav, během nichž musí restauratér ve spolupráci s investorem určit, jak bude rekonstrukce věže probíhat. Pak proběhnou výběrová řízení na dodavatele atd., takže vlastní rekonstrukce začne zhruba za dva roky,” sdělil Novinkám Michal Panáček, jenž má na starosti právě stavebně historický průzkum věže.

„Tím, že se památka opraví, práce na ní rozhodně nekončí. Součástí závěrečné zprávy o provedené rekonstrukci je i tzv. doporučení restaurátora obsahující informace, co se s daným objektem má dělat dál, co je třeba sledovat atd.,” vysvětlil při setkání s novináři hlavní restaurátor Prašné brány Tomáš Rafl.