Úkolem klasického hromosvodu je tedy spolehlivě zabránit požáru a předejít zničení střechy, poškození elektrospotřebičů v důsledku přepětí a ochránit osoby, které se v domě nacházejí, před úrazem elektřinou.

Pokud je bleskosvod správně nainstalován, zachytí samotný úder blesku do domu, svede jeho proud bezpečně do země a postará se o rozptýlení elektrostatického výboje v zemi uzemňovací soustavou. Proto o ochraně před bleskem přemýšlíme už ve fázi projektu domu.

Vnější a vnitřní strana

Dnes se k tomuto účelu používá systém vnější a vnitřní ochrany před bleskem.
Vnější - na střeše je umístěn jímací systém a svisle vedou svody připojené na uzemňovací soustavu domu.

Svody jsou na domě viditelné, ale mohou být i skryté pod omítkou.

Svody jsou na domě viditelné, ale mohou být i skryté pod omítkou.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vnitřní - na síť nízkého napětí nebo na telefonní vedení se instalují svodiče blesků, které jsou z hlediska ochrany domu možná důležitější.

Moderní elektrospotřebiče a elektronika jsou citlivé na tzv. přepětí. Proto je dobré, a nejen kvůli bleskům, zajistit vnitřní ochranu před přepětím společným svodičem, nebo přímo u koncových elektronických přístrojů.

Co je hromosvod

Hromosvod je lidový název pro bleskosvod, tedy zařízení určené k ochraně domů, lidí a zvířat před ničivými účinky blesku (silného elektrického výboje způsobeného bouří). Je to uměle vytvořená přímá cesta, která přijímá a svádí blesk do země, kde se vybije.

Bleskosvodové soustavy se liší typem objektu v závislosti na tzv. ochranné hladině podle požadované účinnosti. Na ní pak závisí i samotná instalace bleskosvodu.

Z čeho se skládá

Každou bleskosvodovou soustavu tvoří jímací zařízení, svody a uzemnění. Jímací zařízení (vodiče, mříže, tyče) bezpečně a spolehlivě zachytí blesk. Svody dopraví zachycený blesk od jímače k uzemnění.

Součástí hromosvodu je vždy jímač, svod a uzemnění. Jímač je tyč vyrobená ze silného drátu o délce do 60 cm.

Součástí hromosvodu je vždy jímač, svod a uzemnění. Jímač je tyč vyrobená ze silného drátu o délce do 60 cm.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Uzemnění (zemniče různého tvaru - tyče, desky, pásky - zapuštěné v zemi) zajišťuje svod výboje do země.

Všechny kovové prvky (části instalací vody, plynu, různé železné výztuže či jiné kovové součásti stavby) musejí být pospojovány tak, aby eventuální proud z nich byl bezpečně odveden k uzemnění.

Montáž bleskosvodu

Montáž a revizi bleskosvodů i případnou ochranu proti přepětí zajišťují specialisté. Bleskosvody může instalovat jen oprávněná osoba. Po instalaci se musí soustava udržovat v provozuschopném stavu a procházet pravidelnými revizemi.

Revize může dělat revizní technik s licencí. Interval pro revize bleskosvodu Franklinova typu je 5 let, pro rizikové budovy jednou za dva roky.

Aktivní bleskosvody podléhají pravidelným revizím jednou za 3 roky, rizikové budovy pak jednou za 2 roky a v prostředí s nebezpečím výbuchu jednou za rok.

Je instalace povinná?

Všechny budovy sice nemusí mít povinně instalované bleskosvody, ale odborníci i pojišťovny je kvůli větší bezpečnosti doporučují. Bleskosvodové soustavy mají instalované zejména budovy, kde je ohrožení reálné.

Každý majitel staršího rodinného domu, chaty či chalupy odpovídá za jejich bezpečnost a tedy i za to, zda nechá bleskosvod na dům instalovat. Důsledky zanedbání ochrany domu před zasažením bleskem mohou být závažné.

Uzemnění hromosvodu neutralizuje napětí svedené svodem do země.

Uzemnění hromosvodu neutralizuje napětí svedené svodem do země.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Čím vyšší je riziko zasažení domu bleskem, tím složitější soustavu potřebujeme. S tím souvisejí také vyšší pořizovací náklady na bleskosvod.

Bleskosvod je nezbytný

Naprosto nutná je instalace bleskosvodu na činžovních domech, zdravotnických zařízeních, školách, průmyslových stavbách a domech i stavbách na návrší.

Také u novostaveb je bleskosvod již povinností, bez níž nemůže být objekt zkolaudován. Ještě před zahájením stavby hromosvodu musí projektant vypočítat riziko ohrožení bleskem pro dům, vyhodnotit, jak velké škody hrozí, a podle toho pak určí typ bleskosvodové soustavy pro daný dům.

Před přímým úderem blesku nás ochrání bleskosvody Franklinova typu, jež pasivně svedou převážnou část energie blesku do zemnící soustavy. Dalším typem jsou aktivní bleskosvody řízené elektronikou skrytou uvnitř hlavice jímače.