Tyto systémy obsahují vsakovací boxy a infiltrační tunely z polypropylenu, které se umisťují do země. Tím se vytvoří zádržné podzemní prostory pro srážkové vody.

Systém boxů nebo tunelů je spojen dohromady, propojí se s přívodním a odvzdušňovacím potrubím, je obalen geotextilií a zasypán zeminou. Naakumulované srážkové vody pak po odeznění deště postupně vsakují do okolního půdního podloží a neohrožují nás již na povrchu.

Absorpční kapacita boxů je 95 %, u tunelů je to téměř 100 % jejich objemu. Pro srovnání: štěrkové/štěrkopískové podloží má kapacitu jen zhruba 30 %. K vytvoření srovnatelného zádržného objemu bychom tedy museli vykopat asi 3x více zeminy.

Správná velikost

Jak velký objem musí vsakovací box mít, aby zvládl odvést vodu z rodinného domku? Vezměme jako příklad vsakovací box Rainbox II (nebo tunel) o objemu 0,3 m3 (300 l). Na rodinný domek jich bude potřeba přibližně 3 až 10 v závislosti na velikosti domku, a také vsakovatelnosti zeminy.

Schopnost zeminy vsakovat vodu se nejlépe zjistí z výsledků geologického průzkumu. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, provede se jednoduchý test vsakování na místě. Návod na provedení testu stavebníkovi dodá odborná firma na vsakovací systémy, případně poradí přímo na místě.

V okamžiku, kdy máme k dispozici údaje o druhu zeminy v místě vsakování, lze údaje o vsakovatelnosti najít v tabulce.

Obecně platí: čím horší je infiltrační schopnost zeminy, tím větší a rozlehlejší vychází vsakovací systém. Můžeme se setkat i s nepropustnou zeminou, pro vsakování naprosto nevhodnou, a pak musíme hledat jiné řešení.

Příklad: u vsakování dešťové vody z domku o ploše 120 m2, při vsakovatelnosti zeminy 1x 10-5 a výpočtovém dešti 160 l/sec./ha po dobu 15 min. bude třeba 7 vsakovacích boxů. Cena materiálu včetně příslušenství a montáže (bez výkopu) vychází na zhruba 13 až 15 000 Kč.

Využití zahrady bez omezení

Omezení provozu na zahradě se nemusíme obávat. Např. vsakovací boxy Rainbox II byly testovány na zátěž 60 tun, infiltrační tunely jsou pak určeny pro trvalé zatížení 3,5 t/m2 (krátkodobě 7,5 t/m2). V místech vsakovacího zařízení, ať jde o tunel, nebo box, tedy může bez problémů parkovat osobní auto, na vsakovacím zařízení z boxů dokonce i auto nákladní.

Při umístění vsakovacího zařízení musíme dodržet určité předpoklady - např. vzdálenost neizolovaných sklepních prostor či kořenů stromů.

Stejně tak se nemusíme bát nějaké náročné údržby. Vsakovací systém sám o sobě je prakticky bezúdržbový, u vsakovacích boxů s inspekčními kanály lze provést prohlídku kamerou a vyčištění tlakovou vodou.

Je nutné osadit filtry na potrubí nebo v šachtě před vstupem do vsakovacího zařízení, které se musí občas zkontrolovat, eventuálně vyjmout, vyčistit a vložit zpět.

U rodinných domků se většinou používají filtry integrované do svislého potrubí ze střechy.

Vodu lze i zadržovat

Vsakovací systémy lze použít i jako retenční. Rozdíl je v provedení. V případě, že má sloužit pro zadržování vody, celý systém se obalí geotextilií, potom hydroizolační fólií navzájem svařenou (jako např. na ploché střechy) a znovu ochrannou geotextilií. Vodu z retenčního systému lze čerpat na zalévání zahrady, ale také na splachování toalet.

Používají se i retenční systémy s přepadem, kde voda z přepadu přetéká do následného vsakovacího zařízení.

Jaké údaje potřebujeme znát

Aby odborná firma mohla spočítat velikost vsakovacího systému a navrhnout ho konkrétně, potřebuje vědět:

Velikost odvodňovacích ploch - např. plochu střechy a velikost odvodňovaných zpevněných ploch.

Informace o druhu zeminy v místě použití vsakovacích systémů a výšce hladiny spodní vody.

Posledním důležitým údajem je, jak velký prostor pro vsakovací zařízení máme k dispozici.

Jak se systém navrhuje

Z těchto údajů a informací o intenzitě srážek (podle lokality) navrhne firma vhodnou velikost vsakovacího zařízení, navrhne další doplňkový materiál (např. filtraci vody, odlučovač olejů, odvětrání sytému, kontrolní šachtu, přívodní potrubí).

Na celou sestavu zpracuje schéma, eventuálně projekt vsakování.

Montáž vlastního zařízení je rychlá a jednoduchá. Dno jámy pro vsakování se zarovná vrstvou štěrkopísku (cca 10 cm), položí se vsakovací boxy nebo tunely, obalí geotextilií a zasypou (překrytí alespoň 25 cm). Musí se provést odvětrání systému.

Seriozní firma v případě zájmu zajistí ve spolupráci se zaškolenými montážními firmami provedení díla na klíč, včetně záruky a případných oprav v rámci záruky.

U novostaveb lze provést např. výkop v rámci ostatních zemních prací a zaškolit firmu provádějící vnější kanalizaci na objektu.