O zpracování projektu lze požádat autorizovaného inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov. Dále také energetického auditora případně dodavatelskou firmu. S těmito všemi subjekty je zapotřebí mít zajištěny vztahy právní formou, tedy smlouvou. V praxi může jít o tři různé smlouvy: na posudek, na projekt a na dodávku díla, tedy vlastní zateplení.

Co by smlouva o zpracování projektu měla obsahovat? „Vzhledem k tomu, že existuje kategorizace dotací, je třeba navázat spolupráci s projekční firmou, jež zároveň poskytne odborníka na zpracování Odborného posudku, kterým se pro potřeby Programu rozumí jednak posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov podle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov v platném znění a dále výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem jako např. ČSN EN ISO 13790 a dalších v platném znění, případně podle technických a právních předpisů je nahrazujících.

Doporučuji udělat si krátké výběrové řízení mezi dvěma až třemi firmami, které disponují odborným zázemím pro zpracování projektových prací, říká Šimona Mašková z advokátní společnosti Mašek advokáti.

Doklady o odbornosti

Nejen výrobce stavebních částí, ale i dodavatelská firma musí být po splnění odborných podmínek zapsáni v seznamu Státního fondu životního prostředí. Jak si to ve smlouvě pojistit?

„Nejjednodušší je vložit do textu odstavec, který výslovně uvede, že objednatel žádá o dotaci z programu Zelená úsporám, specifikovat druh dotace a ve smlouvě o dodávce stavebních a montážních prací určitě uvést podmínku, že veškeré materiály, které dodavatel a subdodavatelé použijí, jakož i dodavatelé montáže jednotlivých technologií budou zapsáni v příslušných seznamech Státního fondu životního prostředí. Toto prohlášení by měl dodavatel poskytnout pod smluvní pokutou odpovídající výši očekávané dotace,“ doporučuje Mašková.

Výrobci produktů a technologií použitých při zateplování by navíc na své produkty měli mít příslušné odborné certifikáty od státních zkušeben dokazující shodu s proklamovanými hodnotami. Podmínky dotací jsou totiž opravdu nastaveny tvrdě a třeba u oken je nutné dodržet součinitel prostupnosti tepla Uw maximálně 1,2.

Jak se ujistit, že dodavatelé tyto certifikáty skutečně mají, a jsou povinni je na požádání předložit?

Podle Maškové není tato otázka právně specificky upravena, ale objednatel z pozice investora může předložení certifikátů žádat. „Lze to pojistit i v občansko-právním vztahu podmínkou, že prohlášení dodavatele o shodě s požadovanými parametry odpovídají pravdě pod sankcí smluvní pokuty v případě, že se prokáže, že dodavatel nebo montážní firma nesplnili podmínky ať už zápisu do seznamu SFŽP, nebo tím, že jejich výrobky nesplňují předepsané parametry. Výše pokuty by opět měla minimálně pokrývat výši dotace v případě dodržení všech podmínek,“ radí Šimona Mašková.

Na dotaci myslet už v projektu

Už samotný projekt zateplení musí být zpracován s ohledem na to, že stavebník bude žádat o dotaci. „Mám-li s projektantem písemnou smlouvu nebo záznam o dohodě, což rozhodně doporučuji, určitě tam budu chtít uvést, že projekt bude zpracován tak, aby dílo podle něj postavené splňovalo podmínky nutné pro přiznání dotace SFŽP. Vyhnu se tak pozdější opravě projektu, která mě může stát další peníze. Zkrátka specifikace projektovaného díla ve vztahu k dotaci je velice důležitá,“ zdůrazňuje Mašková.

Pokud jde o náklady na projekt, které mimochodem nejsou uznatelným nákladem pro dotaci, na internetu je volně dostupný ceník projektů. Projektové práce se standardně vypočítávají určitým procentem z celkové ceny díla, nicméně cenu si lze sjednat i odlišně od ceníku dohodou.

Kvalitu ohlídá stavební dozor

Důležitou podmínkou získání dotace je zajistit, aby odborné práce byly provedeny skutečně odborně a odpovídaly zveřejněným podmínkám dotací. Jedinou spolehlivou cestou je podle Maškové najmout si na kontrolu provedených prací stavební dozor. Jsou to sice další náklady navíc, ale laik není schopen ohlídat v rozpočtu veškeré položky, které jsou nutné pro splnění technologických postupů.

„Stavební dozor přitom doporučuji zapojit už ve stádiu přípravy projektu. Lidé si často berou stavební dozor až na kontrolu samotných stavebních činností, ale to už bývá zejména z hlediska kontroly nákladů často pozdě,“ uzavřela Šimona Mašková.