Krajské státní zastupitelství v Ostravě podává obžalobu na Davida Vaculíka, Jaromíra Lukeše, Václava Cojocaru a Ivo Müllera za to, že v rámci své příslušnosti k extremistickým skupinám a hnutím, spojené s neskrývanými rasovými a xenofobními projevy, vedeni snahou zviditelnit se v rámci těchto hnutí i obecně vůči společnosti provedením něčeho „většího“, před 120. výročím narození Adolfa Hitlera, připadajícím na 20.4.2009, které si členové těchto skupin obvykle připomínají pořádáním nejrůznějších akcí, dne 18.4.2009 kolem 23.45 hod., po předchozím, několik týdnů trvajícím plánování, poté, co obviněný Jaromír Lukeš, v rámci dobré znalosti lokality, úmyslně vybrané pro její vysokou hustotu obyvatelstva rómského původu, vytipoval dům čp. 58 na ulici Opavské ve Vítkově, obývaný početnou rómskou rodinou, při společné vědomosti o poměrech obyvatel tohoto domu, co se týče jejich počtu, věkové a sociální skladby, se záměrem založením požáru usmrtit pro jejich příslušnost k rómské etnické skupině více osob, včetně osob mladších 15-ti let, poté, co po vzájemné předchozí domluvě společně přijeli do Vítkova automobilem obviněného Davida Vaculíka, který nejprve řídil obviněný Václav Cojocaru a dále, již ve Vítkově, obviněný Jaromír Lukeš, si na opuštěném, blíže neurčeném místě, poblíž místa chystaného útoku, připravili tři zápalné láhve tak, že obviněný Jaromír Lukeš, Ivo Müller a Václav Cojocaru nalili do tří čtvrtin skleněných lahví od alkoholu o obsahu 0,7 až 1 litru, benzín zn. Natural a hrdla lahví ucpali tkaninou tak, že z ní vytvořili zápalné knoty, přičemž skleněné lahve, benzín i tkaninu předem obstaral obviněný Václav Cojocaru, poté nasedli do auta tak, že obviněný Jaromír Lukeš zasedl na místo řidiče, obviněný Ivo Müller a Václav Cojocaru sedli na místa spolujezdců dozadu a na místě spolujezdce vpředu seděl obviněný David Vaculík, dojeli k domu číslo popisné 58 na ulici Opavské, během cesty si všichni, kromě řidiče, zamaskovali obličej a nasadili rukavice a po příjezdu k vybranému domu obviněný David Vaculík, obviněný Ivo Müller a obviněný Václav Cojocaru, každý držíce v ruce jednu z připravených zápalných lahví, doběhli k předmětnému domu situovanému podélně v těsné blízkosti silniční komunikace, zapálili knoty lahví zapalovačem obstaraným Jaromírem Lukešem, postavili se každý k jednomu z celkem čtyř oken tak, že obviněný David Vaculík stál u okna situovaného z čelního pohledu vlevo nejvýše, obviněný Ivo Müller u vedlejšího okna pod ním a obviněný Václav Cojocaru u prvního okna pod vstupními dveřmi vpravo, a současně, prudkým rozmachem, na základě kterého došlo k rozbití zápalných lahví, rozlití zápalné látky a okamžitému rozhoření v lahvích nalitého benzínu a následně i snadno hořlavých látek nacházejících se v obytných pokojích domu, vhodili do vybraných oken zapálené zápalné lahve, a poté z místa, autem připraveným k okamžitému odjezdu, odjeli a svým jednáním způsobili na třech místech současně, téměř po celé obytné ploše domu, rychle se šířící požár a následné úplné vyhoření domu, přičemž hořící hořlavinou zápalné láhve byla především potřísněna nezletilá N. K., která utrpěla život přímo ohrožující poranění, popáleniny II. – III. stupně na 77 % povrchu těla a popálení horních cest dýchacích, přičemž popáleniny byly lokalizované téměř v celém rozsahu obličeje, přední části hrudníku, v bederní krajině a dále v celém rozsahu dolních i horních končetin; na některých místech dosahovaly až IV. stupně; tato poškozená byla v důsledku poranění hospitalizována od 19.4.2009 do 2.12.2009 ve Fakultní nemocnici v Ostravě, v průběhu hospitalizace prodělala celkem 14 operací, které spočívaly v zajištění dýchacích cest, odstranění devitalizované kůže a amputaci dvou odumřených prstů pravé ruky s popáleninami IV. stupně, dále jí byly prováděny opakované transplantace umělé kůže a prováděny opakované transplantace vlastní kůže (autotransplantace kožních štěpů); v průběhu dlouhodobé hospitalizace byla poškozená nezletilá N. K. opakovaně v ohrožení života, a to nejenom popáleninovým šokem, ale i selháváním funkce ledvin a sepsí; dále utrpěla středně těžká poranění i poškozená A. S., která utrpěla popáleniny II. stupně na celkem 27% povrchu těla, které byly lokalizovány především na horních a dolních končetinách a taktéž na levé straně tváře, pro které byla rovněž hospitalizována na popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava od 19.4.2009 do 2.5.2009; P. K., pak utrpěl popáleniny II. a III. stupně na celkem 11% povrchu těla, které byly lokalizovány především na horních a dolních končetinách a dále pak na přední straně trupu, pro která byl hospitalizován od 19.4. do 20.4.2009 ve Slezské nemocnici Opava, přičemž se jedná o středně těžká poranění s průměrnou dobou léčení 3 týdny, jmenovaní poškození v době útoku spali na posteli situované přímo pod zasaženým oknem a pouze shodou okolností nezávislých na vůli obviněných nedošlo k usmrcení těchto osob a v době požáru dále v domě přítomných, V. M., V. M., nezletilé K. K., nezletilé P. K. a nezletilé K. S., přičemž V. M. se shodou šťastných náhod v době vhození zápalné lahve do okna jí obývaného pokoje nenacházela v bezprostřední blízkosti okna a především nespala, a proto mohla okamžitě po útoku vzbudit svého manžela V. M., spícího na posteli přímo pod oknem a tak zabránit vzniku závažných popálenin a bezprostředního ohrožení jejich života a nezletilé K., P. a K. v době útoku spaly v pokoji rodičů na postelích umístěných na protilehlé straně zasaženého okna, čímž opět jen shodou náhod nedošlo k jejich okamžitému zasažení hořícím benzínem a tedy vzniku závažných popálenin a bezprostřednímu ohrožení jejich života; přičemž noční dobu spáchání činu, zvolení objektu, jakož i znásobení počtu ohnisek požáru, si obvinění stanovili záměrně, v úmyslu usmrtit v domě přítomné osoby, resp. ztížit jejich případnou záchranu a současně zapálením domu a jeho vybavení, jakož i ostatních tam uložených předmětů, způsobili majetkovou škodu v celkové výši 253.890,- Kč,

t e d y

jednak dopustili se jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby jiného úmyslně usmrtili a takový čin (ust. § 219 odst. 1 tr. zák. č. 140/1961 Sb., platného a účinného do 31.12.2009) spáchali na více osobách, na osobách mladších než patnáct let a pro jejich příslušnost k etnické skupině, jehož se dopustili v úmyslu trestný čin spáchat, avšak k dokonání trestného činu nedošlo,

jednak zničili cizí věc a způsobili tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

T í m  s p á c h a l i

jednak pokus trestného činu vraždy podle ust. § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm.e), písm. g) zák. č. 140/1961 Sb. (trestního zákona), platného do 31.12.2009, spáchaný formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 téhož zákona,

jednak trestný čin poškozování cizí věci podle ust. § 257 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb. (trestního zákona), platného do 31.12.2009, spáchaný formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 2 téhož zákona.