Chtěl bych se zeptat, zda jsou některé věci, které ve výpovědi musí vždy být. Napsal jsem výpověď jako svou žádost o ukončení pracovního poměru výpovědí a neodkázal jsem se na žádný paragraf ani zákoník práce. Napsal jsem, že mi pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby 2 měsíců. Můj nadřízený mi to podepsal, ale už tam nic nepřipsal, tedy ani funkci ani datum jeho podpisu a nedal mi tam ani razítko společnosti. Datum výpovědi je tam uvedeno ve formě "v ....... dne ...... 2010." Je takováto výpověď taky platná? Podepsanou kopii mám taky.

Co musí výpověď zaměstnance obsahovat

V případě povinných náležitostí výpovědi zákoník práce rozlišuje, zda dává výpověď zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Pokud rozvazuje výpovědí svůj pracovní poměr zaměstnanec, pak může být výpověď stručná a jednoduchá.

Postačí, pokud z listiny (písemná forma je pro platnost výpovědi povinná) vyplývá jednoznačná vůle zaměstnance skončit pracovní poměr výpovědí, tj. rozvázáním pracovního poměru s výpovědní dobou. Výpověď pak musí být zaměstnancem podepsána a doručena zaměstnavateli. Zaměstnanec nemusí ve své výpovědi uvádět důvody ani odkazy na ustanovení zákoníku práce.

Pokud jste tedy ve své výpovědi uvedl, že žádáte o ukončení pracovního poměru výpovědí s tím, že pracovní poměr skončí uplynutím výpovědí doby v délce 2 měsíců, výpověď jste podepsal a řádně doručil zaměstnavateli, je tato výpověď platná.

Musí výpověď podepsat zaměstnavatel?

Protože je výpověď tzv. jednostranným právním úkonem, není vůbec nutné, aby vám výpověď zaměstnavatel podepsal nebo dokonce uvedl datum tohoto podpisu a razítko. V některých případech to ani není prakticky možné – např. pokud posíláte zaměstnavateli výpověď poštou.

Podpis zaměstnavatele a datum slouží pouze pro případ sporu k jednoduššímu prokázání doručení výpovědi, a tedy prokázání, kdy nastaly její účinky. Výpověď se totiž stává "perfektní" teprve jejím doručením zaměstnavateli. Až od tohoto okamžiku jste spolu se svým zaměstnavatelem touto výpovědí vázáni. Doručení však lze v případě sporu prokázat i jiným způsobem. Ve vašem případě je navíc díky podpisu nadřízeného zřejmé, že jste výpověď svému zaměstnavateli řádně doručil.

Jak doručuje zaměstnanec zaměstnavateli

Také podmínky doručování listin zaměstnavateli jsou zákoníkem práce upraveny jednodušeji, než doručování zaměstnanci. Zaměstnanec tak může zaměstnavateli doručit výpověď osobně, např. jejím předáním vedoucímu zaměstnanci, který mu je nadřízen, příp. jakýmkoli jiným způsobem, kterým se listina dostane do sféry dispozice zaměstnavatele. V případě osobního doručení je zaměstnavatel povinen vám doručení výpovědi potvrdit.

Běh výpovědní doby

Datum doručení výpovědi je pak důležité pro běh výpovědní doby, která vždy začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po tomto doručení. Pokud jste tedy doručil svému zaměstnavateli výpověď např. v průběhu prosince 2010, pak začala vaše výpovědní doba běžet 1.1.2011 a skončí 28.2.2011.

Vzhledem k tomu, že ve vašem případě na listině není uvedeno, kdy byla nadřízenému doručena, bude situace u vás komplikovanější, pokud by zaměstnavatel začal tvrdit, že to bylo jiného dne, než uvádíte. V případném sporu byste pak musel toto datum doručení prokázat. Například svědectvím kolegy, který vás viděl jít s výpovědí za zaměstnavatelem a jemuž jste pak podepsanou výpověď ukázal atp.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.