Hrubou stavbu rodinného domu jako první fázi výstavby plánují investoři, kteří si rozložili financování na etapy, nebo počítají s dostavbou svépomocí či s přispěním řemeslníků a menších firem.

Rozhodne-li se investor pro stavbu tzv. mokrou cestou, je tato varianta dokonce výhodná. Může tak využít technologickou přestávku potřebnou k vymrznutí stavby přes zimní měsíce.

Příklad zastřešené hrubé stavby s obvodovým zdivem z broušených cihel, kterou díky jejich vysokým tepelněizolačním parametrům již nemusíme zateplovat.

Příklad zastřešené hrubé stavby s obvodovým zdivem z broušených cihel, kterou díky jejich vysokým tepelně izolačním parametrům již nemusíme zateplovat.

FOTO: HELUZ (3x)

Na všechny součásti hrubé stavby se totiž vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta a projeví-li se v jejím běhu závady, dodavatel hrubé stavby je musí bezplatně odstranit.

Stavební laici by ale pro realizaci hrubé stavby měli zvolit prověřenou stavební firmu, nebo typový dům, s jehož referenční podobou se osobně seznámí.

Komín nemusí být součástí hrubé stavby. Broušené cihelné tvarovky obvodového pláště komína zajišťují přesné zdění.

Komín nemusí být součástí hrubé stavby. Broušené cihelné tvarovky obvodového pláště komína zajišťují přesné zdění.

Co si máme pohlídat

Již při výběru stavební firmy se informujeme, co chápe pod pojmem hrubá stavba. Některé do ní zahrnují také stavbu komínu, schodiště, podhledů, jiní to považují za nadstandard, za který si připlatíme.

Ve fázi výběru si přizveme kvalifikovaný stavební dozor. Měl by posoudit adekvátnost položkových cen a kvalitu, certifikát používaných výrobků.

Ukládání keramických stropních panelů umožní položit strop během několika hodin. Nepotřebuje další podpírání.

Ukládání keramických stropních panelů umožní položit strop během několika hodin. Nepotřebuje další podpírání.

Projektová dokumentace určená pro stavební řízení často nerozlišuje mezi hrubou stavbou a následnými pracemi.

Proto rozsah hrubé stavby a nabídkový rozpočet jednotlivých úkonů a výrobků definujeme ve smlouvě ještě před započetím realizace hrubé stavby.

Montovaný konstrukční systém pro střechy Ytong Komfort má vysokou schopnost akumulovat teplo i chlad. Staví se bez nadbetonávky a nevyžaduje tesařskou práci.

Montovaný konstrukční systém pro střechy Ytong Komfort má vysokou schopnost akumulovat teplo i chlad. Staví se bez nadbetonávky a nevyžaduje tesařskou práci.

FOTO: XELLA (2x)

Po svém projektantovi žádáme prováděcí projektovou dokumentaci s přesně zakreslenými detaily stavby, s výčtem konkrétních výrobků a specifikací technických parametrů použitých materiálů.

Laicky řečeno – minimalizujeme prostor pro kličkování stavební firmy v případě nedostatků.

Ukázka kompletního systému pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu.

Ukázka kompletního systému pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu.

Dbáme, aby zejména svislé a vodorovné konstrukce i střešní systémy byly z jednoho stavebního systému a aby stavitel dodržoval technologický postup výstavby doporučený výrobcem, případně v něm byl proškolen.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.

FOTO: WIENERBERGER (2x)

Některé firmy nabízejí kompletní systém výrobků klasických i velkoformátových, využitelných pro celou hrubou stavbu prakticky od sklepa až po střechu.

Nesolidní firmy navrhují méně kvalitní materiály a systémy od různých výrobců, které ani není vhodné kombinovat.

Vysoká požární odolnost stavby je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou nehořlavé, řazené v nejvyšší třídě reakce na oheň.

Vysoká požární odolnost stavby je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou nehořlavé, řazené v nejvyšší třídě reakce na oheň.

Součásti hrubé stavby

Patří sem vytyčení či zaměření stavby, terénní a výkopové práce (jáma pro sklep, vyhloubení základových pasů atd.).

Realizace inženýrských sítí – přípojek pro rozvody kanalizace, vody, elektřiny, plynu v základech.

Pozor, ne každá firma počítá se základovou deskou, i když ji stavba potřebuje. Některé firmy ji ale nabízejí, včetně hydroizolace. Většinou jsou realizovány základové pasy kvůli nosným stěnám.

Kovová lehká střešní krytina je odolná proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.

Kovová lehká střešní krytina je odolná proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.

FOTO: SATJAM

Do hrubé stavby vždy patří svislé nenosné i nosné konstrukce (obvodové a vnitřní stěny), včetně sloupů a pilířů, překladů pro stavební otvory a věnce. U vodorovných nosných konstrukcí (stropy, lodžie) se firmy liší v nabídce jejich izolace. Dbáme však na to, aby materiály splňovaly statické, tepelně a zvukově izolační požadavky, odolnost proti ohni.

Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, prostup komína, případných atik apod.

Podobně jako může být součástí hrubé stavby izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komína, železobetonového či kovového schodiště. U uzavřených hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Příprava vápenopískové cihly pro zdění.

Příprava vápenopískové cihly pro zdění

Od tradiční výstavby se rozsah hrubé stavby např. montovaných sendvičových konstrukcí a spojovaných modulů velmi liší, obvykle jsou stěny již ošetřeny finální povrchovou úpravou. Výjimkou není ani zateplení či zhotovení vnější fasády.

Kontrola stavby

Smlouvu o dílo týkající se hrubé stavby konzultujeme s právníkem a se stavebním dozorem. Nesmí chybět k ní připojený rozpočet stavby a časový harmonogram, který je pro zhotovitele závazný. Zaneseme také sankce při nedodržení stanovených podmínek.

Ověříme, zda je stavbyvedoucí autorizován na pozemní stavby. Neměl by mít problém spolupracovat se stavebním dozorem a akceptovat kontroly jednotlivých etap výstavby.

Sledujeme vedení stavebního deníku a platby provádíme (a zaznamenáváme do deníku) až po převzetí prací stavebním dozorem.