Pane primáři, Protonové centrum v Praze léčí pacienty již tři roky. Kolik to bylo pacientů a v jakých diagnózách?

Od zahájení provozu jsme léčili již více než 800 nemocných a během pár týdnů očekáváme tisícího pacienta, nejčastěji pro diagnózu karcinom prostaty. Dalšími častými diagnózami jsou mozkové nádory, maligní lymfomy a nádory hlavy a krku.

Hodně pacientů bylo s rakovinou prostaty. Jak je protonová léčba v tomto směru úspěšná v porovnání s klasickou léčbou?

Je velmi úspěšná ve srovnání s chirurgickou léčbou i ve srovnání s jinými druhy radioterapie. Nedávno publikované výsledky pro protonovou radioterapii dosahují proti nejnovějším technikám fotonové radioterapie o pět až deset procent lepšího přežívání bez biochemického relapsu a 2-3násobně nižšího výskytu pozdních nežádoucích účinků.

Už jen skutečnost, že většinu pacientů s prostatou ozařujeme jen pět dnů, je pro nemocné jistě vynikající zpráva. Ozařování fotony trvá přes čtyřicet dnů a to je pro pacienta veliká zátěž.

Je pravda, že v důsledku protonového ozáření se muži s rakovinou prostaty nemusejí obávat erektilní dysfunkce?

Ano, v případě použití samotného protonového ozařování jsou sexuální funkce zachovány téměř u všech našich nemocných. Erektilní dysfunkce je asi největším problémem klasické prostatektomie, tedy chirurgického zákroku, i léčby fotonovou technikou. Skoro čtyřicet procent pacientů má po klasické léčbě problémy s erekcí.

Jaká je vůbec výhoda protonového ozařování proti fotonové léčbě?

U správně indikovaných diagnóz umožňuje protonová léčba lepší ozáření nádorů a významně menší ozáření zdravých tkání v těle. To vede k lepším léčebným výsledkům, například u některých nádorů hlavy a krku, menším nežádoucím účinkům například u maligních lymfomů nebo to umožňuje zkrácení celkové doby léčby, jak je tomu například u karcinomu prostaty.

Výhodnost protonů dokládá také to, že jednou z možných indikací jsou situace, kdy použití klasické léčby již není bezpečné. Protony i v takto komplikovaných případech většinou bezpečné jsou.

Neříkejte, že léčba protonem nemá vedlejší účinky pro pacienta...

Každá onkologická léčba má nějaké nežádoucí účinky a snahou všech lékařů je zmírnit tyto nežádoucí účinky léčby na co nejnižší úroveň. Protonová radioterapie je zcela jistě cestou ke splnění tohoto cíle. Ve srovnání s jinými způsoby léčby jsou vedlejší účinky protonové léčby jasně nejnižší.

Máte nějakou zpětnou vazbu, jak se daří pacientům, kteří ve vašem centru podstoupili léčbu?

Samozřejmě pacienty zveme na pravidelné kontroly a výsledky zpracováváme a analyzujeme. Bez této zpětné vazby a bez znalosti léčebných výsledků nemůže žádné onkologické centrum fungovat.

Výsledky jsou zatím vynikající. S našimi pacienty se ale setkáváme i při neformálních setkáních. Třeba pro děti organizujeme každý rok dětský den, a můžeme je tak sledovat i při normálních činnostech.

Z toho, co říkáte, je vidět, že protonová léčba je úspěšná. Přesto ale v lékařské veřejnosti stále na ni nejsou jednotné názory a část lékařů, zejména onkologů, se kloní k léčbě klasické.

Každému, kdo sleduje trendy v oboru, je jasné, že protonová léčba je velmi účinnou a bezpečnou metodou, která je na intenzivním vzestupu. Je pouze otázkou času, kdy bude dostupná ve všech zemích.

Budova pražského Protonového centra

Budova pražského Protonového centra

FOTO: Proton Therapy Center

Pacienti z ČR mají díky PTC výhodu, že za ní nemusí cestovat do zahraničí. Tento rok se v Praze uskuteční světový kongres částicové terapie PTCOG a věřím, že setkání lékařů a fyziků z celého světa přispěje k lepší informovanosti české odborné veřejnosti o výhodách protonové léčby.

Výroční konference je nejvýznamnější událostí v oblasti částicové radioterapie a vzhledem k rychlosti rozvoje oboru jednou z nejvýznamnějších událostí v radiační onkologii. Předpokládáme účast více než 1000 radiačních onkologů a fyziků z celého světa.

Konference bude vynikající příležitostí k získání informací o postavení částicové radioterapie v oboru, o trendech jejího vývoje a o indikacích a zkušenostech s jejím použitím. Vzhledem k výskytu nepřesných a občas i zavádějících informací o částicové radioterapii v české kotlině považujeme tuto konferenci za ideální příležitost k vyjasnění řady otázek českých kolegů.

Úspěšně jste léčili i britského chlapce Ashyu, který, zdá se, se vrátí do normálního života včetně školní docházky. Kolik dětských pacientů se u vás léčí a v jakých indikacích?

Ashya byl náš bezesporu nejslavnější pacient, ale zdaleka není jediný. Dosud jsme léčili více než 70 dětí, a to našich i z různých zemí světa, vždy ve spolupráci s dětskými onkology z FN Motol.

Ve srovnání s klasickou léčbou je léčba protonem drahá. Kolik pacientů by ji v České republice podle vás potřebovalo? Zde se názory, pokud vím, velmi rozcházejí a i ministerstvo zdravotnictví zpochybňuje vaše čísla.

To je mýtus. Vstupní náklady jsou sice u některých diagnóz vyšší, to neplatí v případě časného stadia rakoviny prostaty, ale velmi rychle dochází ke kompenzaci, tedy významnému snížením nákladů na léčbu nežádoucích účinků a komplikací, jak to již pro některé diagnózy - například u některých dětských nádorů - potvrdily analýzy nákladové efektivity.

Předpokládám, že s rostoucím množstvím dat se toto ukáže i u dalších diagnóz. Je jen otázkou času, kdy tuto skutečnost přijmou všechny zainteresované subjekty ve zdravotnictví.

Co nového v protonové léčbě chystáte?

Právě slavíme třetí výročí od zahájení provozu Protonového centra. Kromě diagnóz, jako jsou dětské nádory, nádory mozku, hlavy a krku, lymfomy, pankreatu a prostaty, jsme v minulém roce zahájili i léčbu nemalobuněčného karcinomu plic a v některých případech poskytujeme protonovou léčbu i ženám s karcinomem prsu.

A jak se k vám dostat?

Spolupracujeme se všemi pracovišti poskytujícími onkologickou péči. Pacienti se ale na nás s žádostí o konzultaci nebo komplexní vyšetření obracejí i sami. Nejlépe prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky.