Rozhodneme-li se pro změnu svého ošetřujícího lékaře, pak se připravme na to, že nás nově vybraný lékař může odmítnout. Důvodem je např. fakt, že by naším přijetím překročil své únosné pracovní zatížení a nebyl by proto schopen zajistit nám kvalitní péči.

I odmítnutí má svá pravidla

Jinou vážnou příčinou je velká vzdálenost místa trvalého nebo přechodného bydliště pacienta od sídla ordinace. Lékař však nemůže odmítnout pacienta ze stanoveného spádového území. Každé odmítnutí je lékař povinen pojištěnci písemně potvrdit.

Pokud nás ale lékař jako svého pacienta registrovat může, a je jedno, zda jde o praktického lékaře pro dospělé či pro děti a dorost, pak naše údaje zaznamená na registračním listu, který má tři části označené čísly. Jednička zůstává v evidenci lékaře, dvojka se předává k evidenci pojišťovně a trojka zůstává pojištěnci. Ta obsahuje také poučení o tom, co má pacient udělat, když se bude chtít registrovat u jiného lékaře.

Je třeba, aby tento list odevzdal svému novému lékaři. Jde totiž o podklad pro vyžádání výpisu z jeho zdravotnické dokumentace. Současně při vyplnění registračního listu si lékař vyžádá od svého předchůdce informace potřebné k tomu, aby zdravotní péče navazovala. Bývalý lékař je povinen předat tyto informace písemně. Nový lékař by měl také pacienta při převzetí do péče seznámit s plánem preventivních prohlídek.

Jednorázová péče

Někdy se stává, že někteří praktičtí lékaři nutí pojištěnce, kteří u nich nejsou registrovaní - třeba proto, že pobývají přechodně mimo trvalé bydliště a potřebují jednorázové ošetření - k podepsání registračního listu. Tento postup je v rozporu s platnou právní úpravou, a např. u smluvních partnerů VZP ČR i s podmínkami Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče uzavřenou mezi příslušnou okresní pojišťovnou VZP ČR a lékařem.

Akutní péče poskytnutá pojištěncům, kteří jsou přechodně mimo trvalé bydliště, je hrazena pacientovou registrující zdravotní pojišťovnou. A pojišťovna ji samozřejmě uhradí.

Nutná a neodkladná péče

Nutnou a neodkladnou péči musí poskytnout každé zdravotnické zařízení. Jde o případy, kde by odklad zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo závažnému zhoršení zdravotního stavu. Zejména při úrazu, při vzniku akutního onemocnění, při akutním zhoršení zdravotního stavu, při neodkladném porodu.

Pojištěnci se nemusejí obávat, že by jim v případě ohrožení života nebo při závažném zhoršení jejich zdravotního stavu nebyla poskytnuta hrazená péče i u lékaře, který nemá s pojištěncovou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.