Se svým osobním životem vyslovuje spokojenost více než polovina (56 %) z 1 100 dotázaných Čechů, 29 % je "ani spokojeno, ani nespokojeno" a u 14 % převažuje nespokojenost.

Toto hodnocení se v průběhu posledních pěti let mění jen minimálně. V současnosti byl nicméně zjištěn výraznější pokles skupiny těch, kteří jsou "ani spokojeni, ani nespokojeni" (od února 2002 o 7%), a byl zaznamenán mírný nárůst části spokojených občanů.

Jak jste spokojen se svým osobním životem? (v %)
12/99* 12/00* 12/01*  2/02* 3/03*
Velmi spokojen 11 10 8 8 5
Poměrně spokojen 40 45 46 44 51
Ani spokojen, ani nespokojen 37 33 32 36 29
Velmi nespokojen 3 2 2 3 2
Spokojen/nespokojen 55/12 54/13 52/12 56/14 51/12

*Možnosti odpovědí: velmi spokojen, spíše spokojen, tak napůl, spíše nespokojen, rozhodně nespokojen.

Vlastní budoucnost lidé vidí celkem optimisticky

Šetření se zabývalo i rozšířením optimismu a skepse v pohledu na vlastní budoucnost respondenta a jeho nejbližších, na budoucnost obyvatel ČR a lidstva celkově. Ukázalo se, že vlastní budoucnost je spatřována lépe než vyhlídky obyvatel ČR a mnohem lépe než perspektivy celého lidstva. O budoucnosti své a svých blízkých se vyjadřují optimisticky téměř tři čtvrtiny dotázaných (71 %), o budoucnosti českého obyvatelstva 58 %. V souvislosti s perspektivami lidstva jako celku již jednoznačně převažuje skeptický postoj (53 %); optimisty zůstává 39 % respondentů.

Pokud jde: O Vás a Vaše blízké O lidi v ČR
budou-cnost lidstva celkově
Rok šetření 99 01 03 99* 01* 03 99 01 03
Rozhodně s optimismem 17 13 12 7 5 5 7 4 5
Spíše s optimismem 52 64 59 40 47 53 39 37 34
Spíše s pesimismem 26 19 25 38 35 34 34 36 42
Rozhodně s pesimismem 3 2 2 11 7 3 12 12 11
NEVÍ 2 2 2 4 6 5 8 11 8
Optimismus 69 77 71 47 52 58 46 41 39
Pesimismus 29 21 27 49 42 37 46 48 53

*Použita formulace: "O náš stát, naši společnost."

Současné nálady občanů jsou v porovnání s rokem 2001 ve znamení jistého nárůstu skepse, pokud jde o osobní budoucnost (o 6 %) i o perspektivy lidstva (o 5 %). Osobní očekávání se tak po vzestupu optimismu v prosinci 2001 vrátila na předchozí úroveň. Vedle toho jsou perspektivy lidstva vnímány s rostoucím znepokojením. Od roku 1999 CVVM registruje postupný pokles optimismu, respektive nárůst skepse. Hodnocení budoucnosti obyvatel ČR přitom vykazuje pozvolnou vzestupnou tendenci.

Osobní spokojenost a optimismus do budoucna ve všech třech sledovaných směrech klesá s rostoucím věkem a roste spolu s dosaženým vzděláním a s výší životní úrovně. Z regionálních vlivů se prokázaly o něco příznivější postoje Pražanů a naopak skeptičtější mezi venkovským obyvatelstvem, což ale zřejmě souvisí s větším zastoupením starší populace na venkově. Nijak nebo jen nevýznamně se promítl vliv pohlaví a víry. Podobné byly jak postoje mužů a žen, tak občanů bez vyznání a římskokatolických věřících.