Tehdejší smlouvy ovšem řešily v této oblasti vlastně téměř všechno - od věna až po vdovský důchod. Jejich právnické pojetí je však proti současnosti právě opačné, protože v případě, kdy snoubenci neuzavřeli manželskou smlouvu, se mělo za to, že si každý z nich ponechává pro dobu manželství svůj majetek. Společné vlastnictví statků tehdy neexistovalo.

Naopak ale platilo, že snoubenka jako manželka předává svůj majetek do správy manželovi. Pokud by nastala situace, kdy nebylo jasné, komu z manželů určitý majetek náleží, vždy došlo k rozhodnutí, že patří manželovi.

Manželství jako právní poměr a stav nepředstavuje jen osobní vazbu mezi mužem a ženou, ale zahrnuje i jejich majetkové poměry a záležitosti. A tak brzy vznikla speciální oblast práva, která se dnes nazývá manželské majetkové právo. Z toho, co jsme již uvedli, si musíme odvodit závěr, že společné vlastnictví statků nebylo základem vzniku této oblasti práva, přestože celé dlouhé roky bylo společné jmění manželů, nebo jak se dříve uvádělo bezpodílové společenství manželů (BSM), rozhodující skutečností pro vznik právního aktu. České manželské majetkové právo je, na rozdíl od právní úpravy západních zemí, roztříštěné a nachází se v jednotlivých kapitolách a oddílech občanského zákoníku nebo zákona o rodině.

Notářským zápisem

Předchozí právní úprava neumožňovala upravit majetkové poměry snoubenců pro dobu po uzavření manželství, jakož i pro případ jeho rozpadu či zániku. Napravil to až zákon č. 91/1998 Sb., což je novela občanského zákoníku, jímž se mění a doplňuje také zákon o rodině.

Rozhodující je zařazení nového ustanovení par. 143a odst. 3 občanského zákoníku, kde se uvádí: "Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy."

Zákon tedy již neoznačuje jako subjekty práva jen lidi v manželském svazku, ale i případné budoucí manžele. Účinky takovéto dohody pak nastanou jen tehdy, bude-li sňatek skutečně uzavřen. Význam novely spočívá také v tom, že nastávající manželé mohou již do budoucna zúžit nebo rozšířit rozsah společného jmění, nebo si vyhradit jeho vznik až ke dni zániku manželství. Problémem však stále zůstává otázka, zda tento postup zahrnuje i nemožnost vyhradit vznik společného jmění natolik, aby zaniklo úplně, nebo aby vůbec nikdy nevzniklo.

Nelze zapomenout ani na další význam zmíněné novely, neboť s předmanželskou smlouvou souvisí. Jedná se o nové vymezení věcí, které do bezpodílového spoluvlastnictví nepatří. Kromě majetku získaného darem či dědictvím, dále pak sloužícího podle své povahy osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů, jde také o věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví již před uzavřením manželství nebo jemuž byla vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

Nutné náležitosti

Zmíněný zákon stanoví, že dohody podle ustanovení par. 143a občanského zákoníku, to znamená že i předmanželská smlouva, vyžadují kvalifikovanou písemnou formu notářského zápisu. Náležitosti tohoto zápisu určil par. 63 zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění. V notářském zápisu o předmanželské smlouvě tedy nesmí chybět:

* Místo, den, měsíc a rok úkonu.

* Jméno, příjmení a sídlo notáře.

* Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků.

* Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.

* Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků.

* Obsah úkonu.

* Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky.

* Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků.

* Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Úkolem notáře je, aby posoudil, zda obsah úkonu neodporuje zákonu. Smyslem je předejít možnosti, aby v budoucnosti byl notářský zápis napaden pro neplatnost.

Svobodně a jasně

Zmíněný úkon musí být učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Pokud tomu tak není, stává se absolutně neplatným. Pokud by pak jeho obsah nebo účel odporoval zákonu, obcházel jej či se příčil dobrým mravům, jednalo by se o relativní neplatnost právního úkonu. Tomu má kvalifikovaná písemná forma předmanželské smlouvy předcházet. Notář si účtuje za vlastní notářský zápis 2000 korun.

Je však třeba upozornit, že i když jde u předmanželské smlouvy o kvalifikovanou písemnou formu, jedná se o dohodu jako každou jinou. Takže ji snoubenci nebo později manželé mohou změnit, pokud se po nějakém čase dohodnou jinak.