Čím více se děti baví, tím bývají divočejší i jejich fantazie, co se aktivit týče. K úrazu tak dojde mnohem snáze než kdykoliv jindy. Ne vždy se ale rodiče pořádající párty setkají s pochopením ze strany rodičů zraněného dítěte. Existují i případy, kdy tyto situace skončily u soudu.

„Soudy pak tyto případy posuzují případ od případu. Platí, že dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mohou rodiče svěřit jiné osobě péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho výchovy nebo dohled nad dítětem, který by měl být přiměřený věku dítěte, jeho schopnostem, rozumové vyspělosti a temperamentu,” upozorňuje Barbora Horká z advokátní kanceláře Bělina & Partners.

„Není možné obecně říci, zda osoba, jež měla nad dětmi vykonávat dohled, nese odpovědnost za úraz, a v té souvislosti je povinna nahradit újmu, která dítěti vznikla. Je nutné individuálně posoudit okolnosti, za kterých k úrazu došlo. Předmětem posouzení bude mimo jiné i skutečnost, zda by k úrazu dítěte došlo i při vynaložení maximální možné opatrnosti,“ dodává Barbora Horká.

Co dělat, když už dojde k obvinění?

„Pokud rodič prokáže, že náležitý dozor nezanedbal a na dítě dohlížel tak, jak se s ohledem na věk dítěte, jeho charakterové vlastnosti a povahu okolností jeví normální, pak se zprostí své zodpovědnosti za úraz,“ radí Horká.

V podobném duchu se již také dříve vyjádřil Nejvyšší soud, který posuzoval podobný případ. Podle něj nelze mít nepřetržitý dohled na každém kroku dítěte. Vždy je nutné brát zřetel i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu, jako např. věk, povahové vlastnosti a celkově chování nezletilého dítěte.

Kdy nejčastěji dochází k úrazům?

Podle statistik pojišťoven se úrazy nejvíce týkají dětí ve věku 13–14 let. Nelze ale podceňovat ani úrazy ve věkové skupině 3–12 let. Více jak jedna třetina všech úrazů se pak nejčastěji stane v okolí domova. U 4,5 % případů se pak jedná o úrazy úmyslné.

Ve skupině dětí dochází nejčastěji k úrazům při neorganizované hře. Například při fotbale dochází k úrazům prstů a kotníků, ale i hlavy a krční páteře, většinou při kolizi a pádech. V poslední době také dochází k velmi častým úrazům na trampolínách.

„Trampolíny jsou zcela novým fenoménem. Počet úrazů na nich stále roste, což potvrzují i kolegové z jiných pracovišť. V důsledku pohybu na nich jsme léčili zlomeniny předloktí, pažních kostí, stehenních kostí, otřesy mozku, tržné rány,“ upozorňuje primář dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Vladislav Smrčka.

Pokud bychom podrobněji rozdělili jednotlivé mechanismy úrazů, tak více než 50 % z nich mají na svědomí pády, nejčastěji při klopýtnutí nebo zakopnutí, poté pády z vybavení dětských hřišť, pády z postele.

Každý čtvrtý úraz je zlomenina. „Dětské zlomeniny jsou obvykle považovány za zranění, která se dobře a rychle hojí. Bohužel tomu tak vždy není. Záleží na tom, o jakou zlomeninu jde a kterou část těla postihuje. Zlomeniny otevřené, vícečetné nebo postihující například kosti hlavy, páteře či pánve jsou velice závažné, a to z hlediska hojení i hrozby trvalých následků. Navíc i prostá zlomenina ruky nebo nohy může být komplikována zánětem, nedostatečným srůstem a může způsobit i trvalé následky jako omezení pohyblivosti, zkrácení končetiny nebo kosmetický defekt,” upozorňuje doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. pro server Šance dětem.

Průměrně je u nás ročně ošetřeno 120 000 zlomenin u dětí do 14 let věku, přičemž nejčastěji jde o zlomeninu končetiny, klíční kosti a žeber.