U zápisů do prvních tříd se ukazuje, že předškolní děti nemají dostatečnou slovní zásobu a mnohým slovům vůbec nerozumějí. Čím je podle vás tato skutečnost způsobena?

Dítě je dnes odmalička často vedeno k pasivnímu vnímání. Rodiče ho raději posadí před televizi nebo počítač, než aby si s ním četli a o čteném si povídali.

Jaké následky může mít pro dítě špatná slovní zásoba? Zhoršuje se tím schopnost komunikace?

Dítě neporozumí, co se po něm chce. Mnohdy neumí ani sdělit, že tomu či onomu nerozumí. Jestliže se neumí vyjádřit, vzrůstá v něm napětí a vnitřní úzkost. Ve škole tak může být naprosto nesoustředěné nebo i agresivní.

Jak by měli rodiče postupovat, má-li dítě malou slovní zásobu či se špatně vyjadřuje?

Měli by vyhledat logopeda. Logopedické vyšetření doporučí vašemu dítěti lékař, když zaznamená poruchu výslovnosti či plynulosti řeči. Je dobré mít na paměti, že díky vadě řeči se mohou později rozvinout poruchy učení.

Hradí logopedické vyšetření zdravotní pojišťovna?

Zdravotní pojišťovna hradí logopedickou péči na doporučení lékaře. Naopak konzultace na vaši žádost bez doporučení lékaře musíte hradit sami.

Co by mělo dítě před nástupem do školy zvládnout?

Mělo by správně vyslovovat všechny hlásky. Mělo by umět vyprávět krátký příběh nebo popsat obrázek. Mělo by rádo kreslit, přičemž kresba by měla být čistá, bez roztřesených linií a škrtání. Mělo by zvládnout napodobit tvary některých tiskacích písmen. Další z podmínek nezbytných pro dobré začlenění dítěte mezi nové spolužáky je zralost, která bývá označována jako sociální: dítě musí zvládnout odloučení od matky, musí být schopno spolupracovat s paní učitelkou, musí se umět přizpůsobit a přiměřeně prosadit. Také by nemělo být příliš plačtivé.

V jakém případě byste doporučila rodičům požádat o odklad školní docházky?

Vždy je dobré brát v potaz názor učitelů v mateřské škole, pokud tam dítě chodí. Ti děti znají a vědí, zda se již dokážou soustředit a zda již mají zájem o písmenka, anebo si spíše ještě raději hrají a nejsou schopny vyslechnout například pohádku až do konce.

Jakou má podle vás úroveň příprava ve školkách?

Příprava předškolních dětí ve školkách má speciálně u nás úroveň vysokou. V Německu jsou například předškolní zařízení víceméně jen „hlídárnami“ dětí.

Dítě by v první třídě mělo především zažívat úspěch. Opakované selhávání vede ke ztrátě sebedůvěry a v pozdějších letech může být zdrojem výraznějších poruch chování. Jak ho motivovat?

Zlatým pravidlem pro boj se školním neúspěchem je zaměření na činnosti, v nichž se dítěti daří. Nepřetržité mechanické procvičování toho, co dítěti nejde, bude ničit a demotivovat nejen je, ale i vás. Máloco v dítěti vyvolá větší zoufalství než pohled na zklamané rodiče. Snažte se co nejdříve objevit, které předměty vaše dítě baví a v nichž se cítí jisté. Podporujte jeho zájmy, rozvíjejte jeho nadání, chvalte nejen jeho úspěchy, ale i dílčí pokroky.