Výzkum se mj. zabýval názory na optimální počty dětí v rodině a ideální věk při vstupu do
manželství. Osloveno bylo 1 082 respondentů.

Čtyřčlennou rodinu, tedy dvě děti preferuje 70 % dotázaných. Rodinu se třemi dětmi považuje za nejlepší pětina respondentů. Sedmi osloveným ze sta se nejvíce zamlouvají rodiny s jedináčky. 

První dítě by mělo přijít do třiceti let

První dítě by se mělo narodit do třiceti let matky i otce. Pro ženu je podle dotázaných ideální, když se stane matkou prvního potomka mezi 25 a 29 lety. Třetina respondentů uvedla věk do 24 let a pouze necelých 8 % považuje za nejlepší pro narození prvního dítěte věk 30 a více let.

U mužů - otců bylo jako nejlepší věk pro narození prvního dítěte také nejčastěji zmiňováno rozmezí mezi 25 až 29 lety. Naopak více než třetina se domnívá, že otec by měl být starší 29 let a pouze 7 % si myslí, že by měl být mladší 25 let.

Většina žen se chce vdávat

Svobodným, rozvedeným a ovdovělým byla položena otázka, zda ještě někdy chtějí mít svatbu. Podíly osob, které uvedly odpověď „ano“ a „ne“ byly téměř totožné (38 % a 37 %). Čtvrtina respondentů nebyla zatím rozhodnuta a uvedla, že neví, zda v budoucnu uzavře sňatek.

Manželkou se chce do budoucna stát 74 % žen. Mezi svobodnými muži se chtěla oženit více než polovina (52 %) dotázaných.

Lidé, kteří už mají zkušenost s manželstvím i s rozvodem, už se na možnost dalšího sňatku dívají jinak. Jen 13 % rozvedených žen se chce ještě jednou vdát. Naopak téměř dvě třetiny to rozhodně odmítají. Mezi muži mělo v úmyslu opakovaný sňatek uzavřít jen 7 % dotázaných. Na další manželství již rezignovaly dvě třetiny z rozvedených mužů. Vdovy a vdovci v naprosté většině uzavírat další manželství již nechtějí.

Do manželství se vstupuje nejčastěji kvůli dětem

Jako nejčastější důvod pro vstup do manželství byly uváděny děti. Více než polovina (59 %) považuje sňatek za důležitý kvůli založení rodiny. Za nutnost, či společenskou normu svatbu označilo 25 % lidí a podle 18 % se to ve dvou lépe táhne.

Mezi těmi, kteří s uzavřením sňatku nepočítají převažoval argument vysokého věku či špatných zkušeností. Ovdovělí lidé se také obávají chatrného zdraví (41 %) a rozvedení už nechtějí zažít další negativní zkušenost (26 %).

Část z těch, kteří se svatbou nepočítají tak činí proto, že si cení více svobody než manželství (28 %). A další část nehodlá vstoupit do manželství, protože ho považuje pro partnerské soužití za zbytečné.