Nový trestní zákon rozděluje trestní činy na zločiny a přečiny, čímž se Slovenská republiky vrací k tradici dělení z meziválečného období. Přečinem bude trestný čin spáchaný z nedbalosti nebo úmyslný trestný čin, za který hrozí odnětí svobody maximálně na pět let.

Zločin je charakterizovaný jako úmyslný trestný čin, za který hrozí více než pět let vězení. Obzvlášť závažný zločin se trestá nejméně osmi lety vězení. Pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů budou po odpykání trestu umístění do specializovaného ústavu na převýchovu.

Pokud už byl někdo odsouzený za úkladnou vraždu, při dalším takovém činu mu bude hrozit doživotí. Zásadu jednou a dost zavádí zákon pro pachatele mafiánských vražd - za úkladnou vraždu spáchanou z pozice člena nebezpečného seskupení čeká pachatele výlučně doživotí.

Doživotí, nebo 25 let vězení by měl automaticky dostat i odsouzený, který zavraždí dva a víc lidí, těhotnou ženu nebo dítě.

Čeká se na podpis prezidenta

Nový trestní zákon, který mění některé zásady platné na Slovensku 40 let, musí ještě podepsat prezident Ivan Gašparovič. V takovém případě nabude účinnost prvního ledna 2006. SR před rokem zavedla princip třikrát a dost, na základě kterého pachatel třetího závažného trestného činu musí dostat doživotní trest.

Tento princip se nelíbil soudcům, kteří v něm viděli omezení své pravomoci rozhodovat o vině a trestu.

ZMĚNY V ZÁKONĚ
  • Snížení trestní zodpovědnosti z 15 na 14 let: Zásada snižující věkovou hranici pro nezletilé. Zvyšují se rovněž tresty pro některé zločiny pro kategorii nezletilých
  • Zavedení alternativních trestů: Nové druhy trestů, např. se umožňuje trest domácího vězení až do jednoho roku; neplacené veřejně prospěšné práce až do délky 300 hodin jako alternativa vězení; nová forma odkladu výkonu trestu - tzv. probační dohled.
  • Přísnější postihování nejzávažnějších zločinů: Zavádí se pravidlo "dvakrát a dost", podle něhož bude lidem, kteří byli již jednou odsouzeni za úkladnou vraždu, v případě opětovného spáchání nejtěžšího zločinu hrozit výlučně doživotní trest. Doživotí jako jediný možný trest bude hrozit rovněž pachatelům úkladných "mafiánských vražd".
  • Změna dohledu: Mění se způsob dohledu nad podmínečně propuštěnými, které bude po novém v pravomoci soudních úředníků - nikoli policie, jak tomu je nyní.
  • Nová kategorizace porušení trestního zákona: Dosavadní jednotné pojmenování trestný čin se rozdělí na pojmy přečin a zločin podle závažnosti.
  •  Změna definice nutné sebeobrany a použití zbraně v nouzi.
  • Zásada, která za přiměřenou považovala obranu adekvátní útoku již nebude platit. Za "přiměřené" a tedy i beztrestné může být považováno rovněž použití silnějších obranných prostředků, než jaké má útočník.
  • Zásada "třikrát a dost" zůstává v platnosti: podle ní musí recidivistům souzeným kvůli závažným zločinům justice uložit pouze doživotí nebo 25 let nepodmíněně.
  • Širší uplatňování trestu propadnutí majetku: Počítá se s častějším ukládáním trestů propadnutí majetku, který by se měl uplatňovat rovněž při drogové kriminalitě, organizovaném zločinu a korupci.
  • Změna definice některých násilných zločinů: Návrh precizněji formuluje některé trestné činy a například zavádí nové pojmy jako úkladná vražda, zabití a usmrcení, které v dosud v zákoně nebyly.