Stručný výtah v českém jazyce vydal Ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace MŠMT – pod názvem „České školství v mezinárodním srovnání – Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance“. Text obsahuje základní ukazatele, na jejichž základě je vzdělávací systém ČR porovnáván se školskými systémy zemí OECD a zemí EU, které jsou rovněž členy OECD.

V EaG lze nalézt celou řadu zajímavých informací týkajících se vzdělávání. Například výdaje na žáka v primárním až sekundárním vzdělávání činí v průměru v zemích OECD 7 283 amerických dolarů, v zemích EU je částka vyšší (v přepočtu 7 364 dolarů), ale v ČR výrazně nižší (4 532 dolarů). Co se týče doby vzdělávání, v zemích OECD může patnáctiletý člověk očekávat, že vzděláváním stráví v průměru 6,7 roku. ČR z tohoto průměru nevybočuje.

Čeští učitelé mají o čtvrtinu nižší platy

Zajímavé výsledky přináší mimo jiné také srovnání odměňování učitelů mezi zeměmi OECD, Evropskou unií a Českou republikou. Průměrné roční platy učitelů po 15 letech praxe činí v primárním vzdělávání v zemích OECD 39 007 dolarů (uvedeno v amerických dolarech přepočtených na paritu kupní síly), v EU je částka obdobná (39 610 dolarů), ale v ČR se jedná o pouhých 29 127 $. Jak je tomu i v ostatních stupních vzdělávání přehledně uvádí tabulka, ze které je vidět, že ani na nižší a vyšší sekundární vzdělávací úrovni nevychází srovnání pro naše pedagogy příliš vesele.

Prům. roční platy učitelů po 15 letech praxe (v US $ přepočtených na paritu kupní síly) dle vzdělávacích úrovní:

Porovnání platů ve školství
primární nižší sekundární
vyšší sekundární
OECD39 00741 99344 782
EU (19 zemí)
39 61042 05645 513
ČR 29 127 29 12731 119

Údaje publikované v letošním roce jsou za rok 2007 (školní rok 2006/07, kalendářní rok 2007), informace o finančních výdajích pak za rok 2006. OECD vydává publikaci EaG nepravidelně od konce 80. let, od roku 1996 již každým rokem. Údaje za Českou republiku jsou v publikaci zveřejňovány od roku 1992. Data z jednotlivých zemí použitá při výpočtu ukazatelů jsou dostupná zde.