Mohlo by se zdát, že vybrat vhodný přípravný kurz je záležitostí několika minut – stačí zvolit obor, termín a místo konání, a pak již vybírat z nabídek jednotlivých agentur. Ovšem pokud uchazeč nevěnuje výběru dostatečnou pozornost, může se snadno stát, že úsilí a vynaložené finanční prostředky naprosto nebudou odpovídat výsledku v přijímacích zkouškách. Svůj výběr by měl řídit následujícími kritérii.

Obsah kurzu: na co se chci připravit

Ukazuje se, že uchazeči často vybírají přípravný kurz, jakmile zjistí přibližný obsah přijímacích zkoušek – aniž by si předem vyjasnili své požadavky a uvědomili si svá očekávání spojená s přípravným kurzem. I kvalitně připravený kurz vám bude k ničemu, bude-li vás připravovat na něco jiného, než na to, co bude zapotřebí u přijímacích zkoušek, nebo třeba pokud bude v kurzu kladen důraz na něco jiného než to, co by bylo pro vás přínosné.

V praxi to může vypadat třeba tak, že si uchazeč, který preferuje studia psychologie na Fakultě sociálních studií MU objedná kurz přípravy na obor psychologie, který bude klást důraz na témata a formu přijímaček na Filozofické fakultě UK. Při přijímacích zkouškách si následně uvědomí, že jej kurz příliš dobře nepřipravil.

Jiným příkladem mohou být kurzy připravující na testy studijních předpokladů TSP MU dohromady s testy OSP z Národních srovnávacích zkoušek Scio. Tyto testy se od sebe po obsahové stránce výrazně liší a uchazeč, který potřebuje se potřebuje zdokonalit na jeden z těchto konkrétních testů, může být nemile překvapen tím, že je mu věnována výrazně menší pozornost (třebaže pracovníci klientského centra tvrdili opak).

Dáváte-li přednost studiu např. na Právnické fakultě MU, kde přijímací zkoušky tvoří pouze test TSP MU, volte raději kurz připravující na TSP MU, než kurz nazvaný „Příprava na právnické fakulty“ či „Příprava na testy studijních předpokladů OSP Scio + TSP MU“.

Tip: Pečlivě zjistěte, jaké testy budete v rámci přijímacího řízení konat. Ujasněte si, na kterou fakultu a na který obor se při přípravě zaměříte. Kurz volte pokud možno na míru danému testu. Volíte-li kurz, který Vás má připravit na více přijímacích zkoušek, velmi pečlivě si zjistěte, na co je v kurzu kladen důraz.


Často je výrazně přínosnější absolvovat dva specializované kurzy než jeden univerzální – rozdíl v ceně nemusí být tak výrazný, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Rozsah kurzu: délka skutečně nemusí být důležitá

Řada uchazečů často vychází z neopodstatněného předpokladu, že čím delší kurz, tím větší je následně šance na úspěch v přijímacích zkouškách, a tak mnozí uchazeči o studium volí semestrální či roční přípravu, aniž by si uvědomili, že stejného či lepšího výsledku lze dosáhnout ve výrazně kratším čase a efektivněji.

Požadovaný rozsah kurzu by měl přirozeně vycházet z obsahu přijímacích zkoušek a našich aktuálních znalostí. V současné době se na českých vysokých školách uplatňují jak oborové přijímací zkoušky testující znalosti uchazečů v daném oboru, tak testy studijních předpokladů (které se o oborové znalosti příliš neopírají). Nejčastěji se jedná o testy OSP Scio a TSP Masarykovy univerzity.

Zkušenosti lektorů naznačují, že dlouhé kurzy často vedou uchazeče k pocitu, že příprava v kurzu je již dostatečná a opomíjejí zejména domácí procvičování, které je v mnoha případech klíčem k úspěchu.

Dlouhodobé kurzy mají smysl zejména v případě oborových přijímacích zkoušek s velkým množstvím znalostních úloh z velmi široce vymezené látky (typické pro oborové přijímací zkoušky v humanitních oborech, např. psychologie). Rozumným rozsahem v takovýchto případech jsou desítky hodin (např. 40 - 60 hodin).

V případě testů studijních předpokladů stačí kratší kurzy. Ukazuje se, že vhodným rozsahem je cca 10 - 30 hodin. To potvrzuje například Bohumil Kartous ze společnosti Scio: „Dostatečná příprava na test OSP jsou hodiny, maximálně dny, ne týdny“. Sama společnost Scio nabízí přípravný kurz na své testy OSP v rozsahu 18 hodin, vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz v rozsahu 12 hodin (v obou případech včetně internetového kurzu zdarma). K TSP na Masarykovu univerzitu nabízí Kurzy-Fido osmnástihodinový prezenční kurz, taktéž s internetovým kurzem v ceně. Kurzy TSP organizované přímo některými fakultami Masarykovy univerzity zahrnují nejčastěji 8 - 28 hodin výuky.

Dlouhodobé kurzy jsou mnohdy šikovným trikem vzdělávacích agentur, jak z potenciálních klientů „vytáhnout“ více peněz.

Tip: V případě, že se při přípravě chcete soustředit na testy studijních předpokladů, stačí obvykle kratší kurzy doplněné systematickým domácím procvičováním. V případě oborových testů založených na testování širokých znalostí spíše vybírejte kurzy delší.

Mnohé vzdělávací agentury nabízejí tzv. nulté ročníky, či jednoletá studia konkrétních oborů (např. práva, psychologie, …). V případě, že se rozhodujete pro tento typ přípravy, je dobré podrobně prozkoumat osnovu a obsah kurzu, neboť obsah mnohdy neodpovídá požadavkům na přijímací zkoušky a často kopíruje témata výuky v prvních ročnících (některé nulté ročníky práva), a přijímačkovým tématům není věnována patřičná pozornost. V případě neúspěchu se pak navíc jedná i o nezanedbatelnou finanční ztrátu.

Nejen na co, ale jak přípravný kurz připravuje

Naprostá většina uchazečů o studium na VŠ z řad středoškoláků není příliš zvyklá plánovat dlouhodobé úkoly (k nimž příprava na přijímací zkoušky nepochybně patří). Ještě před tím, než se tedy vůbec pustíte do výběru přípravného kurzu, byste si měli udělat alespoň přibližný plán přípravy. Rozmyslete si, kolik času byste chtěli věnovat přípravě na jednotlivé obory v jednotlivých obdobích školního rok a sepište si, co všechno byste chtěli během přípravy zvládnout.

Snažte se stanovovat si měřitelné cíle („do konce roku vyřeším a promyslím si 15 variant dříve použitých testů“) a na základě dlouhodobějších cílů si rozplánujte práci na kratší časové intervaly, např. týdny. Vyjasněte si, které části přípravy chcete absolvovat dříve a které později („...půjdu na kurz bez předchozích znalostí a procvičování se budu věnovat po skončení kurzu, anebo se nejprve budu s řešením testů potýkat sám, nastuduji něco z literatury a se základní představou se přihlásím do kurzu, kde se už budu umět ptát na klíčové věci...?“).

Uvědomte si, že intenzita přípravy musí vycházet nejen ze statistik přijímání na ten který obor, ale především z výchozí úrovně znalostí a dovedností daného uchazeče: berou-li na určitý obor řekněme třetinu přihlášených uchazečů, bude se jinak připravovat úspěšný řešitel celostátního kola olympiády v předmětu, ze kterého se dělají přijímací zkoušky, a ten, kdo má v předmětech přijímacích zkoušek výsledky jen průměrné.

Ti, kteří si vytvoří alespoň přibližnou koncepci přípravy, se připravují obvykle efektivněji a při přijímacích zkouškách dosahují lepších výsledků.

Nezapomeňte, že absolvování přípravných kurzů přijetí na zvolený obor nezajistí a že statistiky úspěšnosti různých kurzů mohou být „marketingově přibarvené“. Je třeba počítat s tím, že kurz je jen jednou z částí přípravy a je nutné jej doplnit o samostatnou práci s testy, studium z literatury, e-learning, ...

Tip: Rozmyslete si celkovou koncepci přípravy – stanovte si dílčí cíle a časovou posloupnost jednotlivých akcí. Na co má kurz navazovat a čemu bude předcházet? Od toho se bude následně odvíjet volba termínu kurzu.

První kroky při výběru přípravného kurzu

  • Detailně prozkoumejte požadavky na přijímacích zkoušky na jednotlivé obory, na které se chcete hlásit.
  • Stanovte si, které obory preferujete a na které zaměříte svou přípravu.
  • Ujasněte si celou koncepci přípravy, orientačně se zamyslete nad rozsahem samostudia a jeho časovém rozvržení, zapřemýšlejte o tom, jakou roli v celé přípravě bude hrát přípravný kurz a jak bude provázaný s ostatními formami přípravy (samostudiem z literatury, společnou přípravou s kamarády, …)
  • Dávejte přednost kurzům, které jsou specializované na konkrétní test. V případě, že volíte kurz, který shrnuje více oblastí a testů, dbejte, aby jeho obsah byl v souladu s tím, co k přijímačkám opravdu potřebujete.
  • V případě přípravy na testy studijních předpokladů vybírejte spíše kratší kurz s tím, že významnou část přípravy bude tvořit domácí procvičování. V případě přípravy na oborové, znalostně zaměřené přijímačky uvažujte o kurzech delších.

Pokud si tyto body projdete a rozmyslíte, budete již mít orientační představu o obsahu a rozsahu kurzu a jeho začleněním do celé přípravy. Poté se již můžete zabývat výběrem kurzu u konkrétní agentury. Příště si povíme o tom, jak poznat kvalitní kurz.

Tipem na garantované přípravné kurzy jsou například Přípravné kurzy Scio (kurzy Obecné studijní předpoklady, Základy společenských věd) nebo Kurzy-Fido (kurzy Test studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně)