„Kromě informatického zázemí poskytuje tento obor studentovi mj. znalosti z oblasti managementu, marketingu, práva, prezentačních a komunikačních dovedností, konceptuálního modelování a projektového managementu,“ potvrzují v rozhovoru o novém oboru RNDr. Zdenko Staníček, PhD. a Mgr. Vladimír Dosoudil z FI MU.

Jak byste v krátkosti nezasvěceným studentům tento obor přiblížil?

Obor SSME je zaměřen velmi prakticky. Studenti oboru se v rámci svého studia seznámí s posunem produktového paradigmatu k nově nastupujícímu servisnímu paradigmatu. Zatímco dříve vycházeli z informatických fakult tzv. „I-shaped“ odborníci, kteří měli hluboké znalosti pouze jediné konkrétní oblasti, oblasti informatiky a o ostatních disciplínách prakticky neměli přehled, směřuje náš obor SSME ke vzdělávání  tzv. T-shaped profesionálů.

Tito lidé k hlubokým znalostem své informatické profese přidávají tu „vodorovnou hranu“, tedy široký rozhled v souvisejících disciplínách (z pohledu praxe), jako např. zmiňovaný projektový management a samozřejmě také personalisty oceňované a nepochybně potřebné soft-skills, jako třeba komunikační dovednosti, prezentační dovednosti...

V průběhu studia studenti pracují na konkrétních projektech z praxe v rámci spolupráce s business partnery, kteří si takto pomáhají připravovat budoucí prakticky použitelné zaměstnance. Spolu s vypracováním diplomové práce, jejíž zadání rovněž vychází ze spolupráce s partnerskými business  organizacemi, tvoří průběžný projekt v partnerské organizaci 30% celého studijního programu. Ještě bych podotkl, že celý studijní obor je u nás vyučován v angličtině.

 

V čem na tom lépe bude absolvent oboru SSME oproti studentovi, který si "dopřává" praxi v nějaké IT firmě?

Student, třeba aplikované informatiky, který je při studiu zaměstnán v IT společnosti, žije v podstatě ve dvou světech, které se příliš neprolínají – v praxi možná více či méně uplatní některé věci, které se během studia naučil, a tím ten překryv prakticky končí.

To, že by student pracoval ve firmě na projektu, který by bezprostředně souvisel s jeho zapsanými předměty, není příliš časté. A na VŠ se o studentovu práci prakticky nikdo nezajímá (mám teď na mysli oblast IT).

Naproti tomu v případě našeho pojetí oboru SSME tvoří studium a praxe jeden celek. Projekty, na kterých studenti ve firmách spolupracují, přímočaře navazují na předměty studijního plánu. Na formování studijního plánu se podílely formálně i neformálně významné IT společnosti – zejména bych zde zmínil společnost IBM.

Zkušenosti a zážitky studenta ze stáží jsou pro studium klíčové, promítají se zpětně do studijního plánu, který chceme udržovat stále aktuální vzhledem k požadavkům praxe.

Ta propojenost praxe a studia je patrná na každém kroku oboru SSME: stačí se podívat třeba na požadavky k ústní části státních závěrečných zkoušek. V každém státnicovém okruhu je podotázka: „Jak se dané znalosti uplatňovaly ve vaší individuální praxi?“

Dále je ve studijním plánu SSME u nás na MU kladen větší důraz na soft-skills než třeba u té aplikované informatiky.

Jsou pro vás zajímaví i lidé s VŠ vzděláním, kteří jsou již nějaký čas v praxi? Může jim tento obor něco přinést?

Jsou, samozřejmě! Možná vás překvapí, že více než 50 procent uchazečů o tento studijní obor na Univerzitě v Portu má hotové vzdělání na magisterské úrovni. Získají určitou praxi a pak se vracejí zpět na akademickou půdu.

Studium oboru SSME jim pomůže získat širší náhled na problematiku servisně orientované architektury – čili věcí, se kterými se v praxi už setkali. Rádi bychom se alespoň částečně k tomuto stavu u nás taky přiblížili.

Uvažujete o tom, že byste časem realizovali bakalářský stupeň či kombinovanou formu studia?

Bakalářský stupeň zatím neplánujeme, podstata oboru přeci jen vyžaduje, aby student měl za sebou nějakou ucelenou část studia.

O kombinovaném studiu jsme samozřejmě uvažovali, ale je nutné si uvědomit, že kombinované studium se zakládá především na samostudiu a konzultacích, kdežto náš obor SSME se odvíjí od   teamové spolupráce. Proto bude nutné zvolit v tomto ohledu poněkud odlišný  přístup.

Výhledově lze uvažovat o podobném modelu, který se uplatňuje při studiu MBA v případě pracovníků z managementu – jakási teamová weekendová setkání. Ale to je už záležitost poněkud vzdálenější budoucnosti.

Bližší informace o studijním oboru najdete zde.