Výzkum, který pro MŠMT provede soukromá agentura, bude probíhat do konce října 2009. Studenti obdrží výzvu k vyplnění dotazníku prostřednictvím studijních oddělení nebo elektronickou poštou.

Mezi hlavní cíle výzkumu patří zjistit všechny přímé i nepřímé náklady spojené se studiem, zdroje, ze kterých studenti tyto náklady hradí, podmínky, ve kterých studenti bydlí, a míru jejich spokojenosti s bydlením, informace o tom, kolik času jim zabere dojíždění do školy, kolik času věnují studiu, výdělečné činnosti a jiným aktivitám.

Také bude výzkum zjišťovat názory studentů na různé formy finanční pomoci, jako jsou půjčky a stipendia, a spoluúčasti studentů (různé formy školného). Řada otázek v dotazníku se věnuje participaci studentů na samosprávě a řízení vysokých škol, dotazovaní studenti se budou moci vyjádřit také k obecnějším otázkám českého vysokého školství a jeho reformy. Velkou pozornost výzkum věnuje mezinárodní mobilitě studentů.