Poplašné zprávy jsou důsledkem plánovaných škrtů v rozpočtu

Poplašné zprávy o ohrožení projektu jsou jen logickým důsledkem plánovaných škrtů ve státním rozpočtu, ale rozhodně tyto zprávy nevycházejí z AV ČR. Jejich zdrojem jsou podle představitelů AV ČR pravděpodobně zkreslené mediální interpretace. Představitelé AV ČR si stojí za tím, že informují zahraniční partnery seriózně. Totéž podle představitelů AV ČR dokládají i informace na webu (http://ohrozeni.avcr.cz/miranda2/export/sites/ohrozeni.avcr.cz/en/files/ELI_Biocev_EN.pdf).

MŠMT: Argumentace nejsou logické

MŠMT odmítá údajné argumentace AV ČR. Ty tvrdí, že kvůli snížení jejího rozpočtu na rok 2010 je nucena zastavit přípravu projektu ELI již v roce letošním. Ale prostředky AV ČR pro rok 2009, z nichž je příprava ELI hrazena, nebyly kráceny. V roce 2010 by měla být ELI již financována z prostředků strukturálních fondů EU a změny v rozpočtu AV ČR se tedy projektu nijak nedotknou.

AV ČR se brání

„AV ČR jednoznačně podporuje projekt ELI a rovněž pochopitelně Fyzikální ústav AV ČR v úsilí o získání tohoto projektu. Naopak Akademie zastavila několik jiných investičních akcí, aby ušetřené prostředky na přípravu projektu ELI mohla vynaložit. Jsme si vědomi přínosu projektu pro ČR,“ brání se kritice Ing. Petr Bobák, člen předsednictva Akademické rady AV ČR a dodává: „AV ČR nezastavuje v letošním roce podporu přípravy projektu ELI. Letos již byly vynaloženy nemalé částky a Akademie se podle svých možností snaží v letošním rozpočtu nalézat další možnosti, jak pomoci s financováním přípravy tohoto projektu. Rozpočet Akademie je však přirozeně omezen a je zjevné, že příprava miliardového projektu je finančně mimořádně náročná. Avšak jsme přesvědčeni, že pomoc získáme například na ministerstvu školství. Ministerstvo bezpochyby bude moci najít prostředky, použitelné na přípravu tohoto mimořádného projektu.“

Dle Bobáka pracovníci usilovně jednají na mezinárodní úrovni, aby získali podporu pro realizaci projektu ELI v ČR.

MŠMT projekt podporuje

Ze strany MŠMT je mezinárodnímu projektu ELI poskytována široká podpora. Dne 24. listopadu 2008 byla schválena kandidatura České republiky na sídlo projektu ELI a na základě tohoto usnesení byl jmenován zmocněnec pro vyjednávání na mezinárodní úrovni, prof. Vlastimil Růžička.

Na MŠMT vznikla vyjednávací strategie, byl ustanoven mezinárodní poradní výbor pro ELI a na všech evropských fórech týkajících se této problematiky probíhají další jednání o možnostech mezinárodní spolupráce i podpory uskutečnění projektu ELI v ČR. MŠMT je aktivní rovněž v rámci monitorování průběhu přípravy projektu, jelikož se účastní pravidelných schůzek přípravného týmu.

Jak dopadne jedinečná šance pro Českou republiku?

ELI je jediný projekt celoevropského významu z cestovní mapy ESFRI, který by mohl být na našem území postaven, zároveň je také prvním v nových členských zemích EU. MŠMT má tudíž velký zájem na tom, aby byl projekt co nejlépe připraven pro schválení nejen na národní úrovni, ale také ze strany Evropské komise.

„Česká republika má jedinečnou šanci pozvednout infrastrukturu pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti fyziky a materiálového inženýrství na evropskou úroveň. MŠMT dbá se vší zodpovědností o to, aby nebyla promarněna,“ uvádí se na stránkách ministerstva.